Proverbs 27

1  אל-תתהלל ביום מחר    כי לא-תדע מה-ילד יום

2  יהללך זר ולא-פיך    נכרי ואל-שפתיך

3  כבד-אבן ונטל החול    וכעס אויל כבד משניהם

4  אכזריות חמה ושטף אף    ומי יעמד לפני קנאה

5  טובה תוכחת מגלה—    מאהבה מסתרת

6  נאמנים פצעי אוהב    ונעתרות נשיקות שונא

7  נפש שבעה תבוס נפת    ונפש רעבה כל-מר מתוק

8  כצפור נודדת מן-קנה—    כן-איש נודד ממקומו

9  שמן וקטרת ישמח-לב    ומתק רעהו מעצת-נפש

10  רעך ורעה (ורע) אביך אל-תעזב—    ובית אחיך אל-תבוא ביום אידך

טוב שכן קרוב    מאח רחוק

11  חכם בני ושמח לבי    ואשיבה חרפי דבר

12  ערום ראה רעה נסתר    פתאים עברו נענשו

13  קח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכריה חבלהו

14  מברך רעהו בקול גדול—בבקר השכים    קללה תחשב לו

15  דלף טורד ביום סגריר    ואשת מדונים (מדינים) נשתוה

16  צפניה צפן-רוח    ושמן ימינו יקרא

17  ברזל בברזל יחד    ואיש יחד פני-רעהו

18  נצר תאנה יאכל פריה    ושמר אדניו יכבד

19  כמים הפנים לפנים—    כן לב-האדם לאדם

20  שאול ואבדה לא תשבענה    ועיני האדם לא תשבענה

21  מצרף לכסף וכור לזהב    ואיש לפי מהללו

22  אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות—    בעלי

לא-תסור מעליו אולתו

23  ידע תדע פני צאנך    שית לבך לעדרים

24  כי לא לעולם חסן    ואם-נזר לדור דור (ודור)

25  גלה חציר ונראה-דשא    ונאספו עשבות הרים

26  כבשים ללבושך    ומחיר שדה עתודים

27  ודי חלב עזים—ללחמך ללחם ביתך    וחיים לנערותיך

Copyright information for Alep