Proverbs 3

  בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך

  כי ארך ימים ושנות חיים—    ושלום יוסיפו לך

  חסד ואמת    אל-יעזבך

קשרם על-גרגרותיך    כתבם על-לוח לבך

  ומצא-חן ושכל-טוב—    בעיני אלהים ואדם

  בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען

  בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך

  אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע

  רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך

  כבד את-יהוה מהונך    ומראשית כל-תבואתך

10   וימלאו אסמיך שבע    ותירוש יקביך יפרצו

11   מוסר יהוה בני אל-תמאס    ואל-תקץ בתוכחתו

12   כי את אשר יאהב יהוה    יוכיח

וכאב    את-בן ירצה

13   אשרי אדם מצא חכמה    ואדם יפיק תבונה

14   כי טוב סחרה מסחר-כסף    ומחרוץ תבואתה

15   יקרה היא מפניים (מפנינים)    וכל-חפציך לא ישוו-בה

16   ארך ימים בימינה    בשמאולה עשר וכבוד

17   דרכיה דרכי-נעם    וכל-נתיבותיה שלום

18   עץ-חיים היא למחזיקים בה    ותמכיה מאשר

19   יהוה—בחכמה יסד-ארץ    כונן שמים בתבונה

20   בדעתו תהומות נבקעו    ושחקים ירעפו-טל

21   בני אל-ילזו מעיניך    נצר תשיה ומזמה

22   ויהיו חיים לנפשך    וחן לגרגרתיך

23   אז תלך לבטח דרכך    ורגלך לא תגוף

24   אם-תשכב לא-תפחד    ושכבת וערבה שנתך

25   אל-תירא מפחד פתאם    ומשאת רשעים כי תבא

26   כי-יהוה יהיה בכסלך    ושמר רגלך מלכד

27   אל-תמנע-טוב מבעליו—    בהיות לאל ידיך (ידך) לעשות

28   אל-תאמר לרעיך (לרעך) לך ושוב—ומחר אתן    ויש אתך

29   אל-תחרש על-רעך רעה    והוא-יושב לבטח אתך

30   אל-תרוב (תריב) עם-אדם חנם—    אם-לא גמלך רעה

31   אל-תקנא באיש חמס    ואל-תבחר בכל-דרכיו

32   כי תועבת יהוה נלוז    ואת-ישרים סודו

33   מארת יהוה בבית רשע    ונוה צדיקים יברך

34   אם-ללצים הוא-יליץ    ולעניים (ולענוים) יתן-חן

35   כבוד חכמים ינחלו    וכסילים מרים קלון

Copyright information for Alep