Proverbs 3

1  בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך

2  כי ארך ימים ושנות חיים—    ושלום יוסיפו לך

3  חסד ואמת    אל-יעזבך

קשרם על-גרגרותיך    כתבם על-לוח לבך

4  ומצא-חן ושכל-טוב—    בעיני אלהים ואדם

5  בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען

6  בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך

7  אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע

8  רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך

9  כבד את-יהוה מהונך    ומראשית כל-תבואתך

10  וימלאו אסמיך שבע    ותירוש יקביך יפרצו

11  מוסר יהוה בני אל-תמאס    ואל-תקץ בתוכחתו

12  כי את אשר יאהב יהוה    יוכיח

וכאב    את-בן ירצה

13  אשרי אדם מצא חכמה    ואדם יפיק תבונה

14  כי טוב סחרה מסחר-כסף    ומחרוץ תבואתה

15  יקרה היא מפניים (מפנינים)    וכל-חפציך לא ישוו-בה

16  ארך ימים בימינה    בשמאולה עשר וכבוד

17  דרכיה דרכי-נעם    וכל-נתיבותיה שלום

18  עץ-חיים היא למחזיקים בה    ותמכיה מאשר

19  יהוה—בחכמה יסד-ארץ    כונן שמים בתבונה

20  בדעתו תהומות נבקעו    ושחקים ירעפו-טל

21  בני אל-ילזו מעיניך    נצר תשיה ומזמה

22  ויהיו חיים לנפשך    וחן לגרגרתיך

23  אז תלך לבטח דרכך    ורגלך לא תגוף

24  אם-תשכב לא-תפחד    ושכבת וערבה שנתך

25  אל-תירא מפחד פתאם    ומשאת רשעים כי תבא

26  כי-יהוה יהיה בכסלך    ושמר רגלך מלכד

27  אל-תמנע-טוב מבעליו—    בהיות לאל ידיך (ידך) לעשות

28  אל-תאמר לרעיך (לרעך) לך ושוב—ומחר אתן    ויש אתך

29  אל-תחרש על-רעך רעה    והוא-יושב לבטח אתך

30  אל-תרוב (תריב) עם-אדם חנם—    אם-לא גמלך רעה

31  אל-תקנא באיש חמס    ואל-תבחר בכל-דרכיו

32  כי תועבת יהוה נלוז    ואת-ישרים סודו

33  מארת יהוה בבית רשע    ונוה צדיקים יברך

34  אם-ללצים הוא-יליץ    ולעניים (ולענוים) יתן-חן

35  כבוד חכמים ינחלו    וכסילים מרים קלון

Copyright information for Alep