Proverbs 4

  שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה

  כי לקח טוב נתתי לכם    תורתי אל-תעזבו

  כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי

  וירני—ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה

  קנה חכמה קנה בינה    אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי

  אל-תעזבה ותשמרך    אהבה ותצרך

  ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה

  סלסלה ותרוממך    תכבדך כי תחבקנה

  תתן לראשך לוית-חן    עטרת תפארת תמגנך

10   שמע בני וקח אמרי    וירבו לך שנות חיים

11   בדרך חכמה הריתיך    הדרכתיך במעגלי-ישר

12   בלכתך לא-יצר צעדך    ואם-תרוץ לא תכשל

13   החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך

14   בארח רשעים אל-תבא    ואל-תאשר בדרך רעים

15   פרעהו אל-תעבר-בו    שטה מעליו ועבר

16   כי לא ישנו אם-לא ירעו    ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו)

17   כי לחמו לחם רשע    ויין חמסים ישתו

18   וארח צדיקים כאור נגה    הולך ואור עד-נכון היום

19   דרך רשעים כאפלה    לא ידעו במה יכשלו

20   בני לדברי הקשיבה    לאמרי הט-אזנך

21   אל-יליזו מעיניך    שמרם בתוך לבבך

22   כי-חיים הם למצאיהם    ולכל-בשרו מרפא

23   מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים

24   הסר ממך עקשות פה    ולזות שפתים הרחק ממך

25   עיניך לנכח יביטו    ועפעפיך יישרו נגדך

26   פלס מעגל רגלך    וכל-דרכיך יכנו

27   אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע

Copyright information for Alep