Proverbs 4

1  שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה

2  כי לקח טוב נתתי לכם    תורתי אל-תעזבו

3  כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי

4  וירני—ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה

5  קנה חכמה קנה בינה    אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי

6  אל-תעזבה ותשמרך    אהבה ותצרך

7  ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה

8  סלסלה ותרוממך    תכבדך כי תחבקנה

9  תתן לראשך לוית-חן    עטרת תפארת תמגנך

10  שמע בני וקח אמרי    וירבו לך שנות חיים

11  בדרך חכמה הריתיך    הדרכתיך במעגלי-ישר

12  בלכתך לא-יצר צעדך    ואם-תרוץ לא תכשל

13  החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך

14  בארח רשעים אל-תבא    ואל-תאשר בדרך רעים

15  פרעהו אל-תעבר-בו    שטה מעליו ועבר

16  כי לא ישנו אם-לא ירעו    ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו)

17  כי לחמו לחם רשע    ויין חמסים ישתו

18  וארח צדיקים כאור נגה    הולך ואור עד-נכון היום

19  דרך רשעים כאפלה    לא ידעו במה יכשלו

20  בני לדברי הקשיבה    לאמרי הט-אזנך

21  אל-יליזו מעיניך    שמרם בתוך לבבך

22  כי-חיים הם למצאיהם    ולכל-בשרו מרפא

23  מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים

24  הסר ממך עקשות פה    ולזות שפתים הרחק ממך

25  עיניך לנכח יביטו    ועפעפיך יישרו נגדך

26  פלס מעגל רגלך    וכל-דרכיך יכנו

27  אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע

Copyright information for Alep