Proverbs 5

1  בני לחכמתי הקשיבה    לתבונתי הט-אזנך

2  לשמר מזמות    ודעת שפתיך ינצרו

3  כי נפת תטפנה שפתי זרה    וחלק משמן חכה

4  ואחריתה מרה כלענה    חדה כחרב פיות

5  רגליה ירדות מות    שאול צעדיה יתמכו

6  ארח חיים פן-תפלס    נעו מעגלתיה לא תדע

7  ועתה בנים שמעו-לי    ואל-תסורו מאמרי-פי

8  הרחק מעליה דרכך    ואל-תקרב אל-פתח ביתה

9  פן-תתן לאחרים הודך    ושנתיך לאכזרי

10  פן-ישבעו זרים כחך    ועצביך בבית נכרי

11  ונהמת באחריתך    בכלות בשרך ושארך

12  ואמרת—איך שנאתי מוסר    ותוכחת נאץ לבי

13  ולא-שמעתי בקול מורי    ולמלמדי לא-הטיתי אזני

14  כמעט הייתי בכל-רע—    בתוך קהל ועדה

15  שתה-מים מבורך    ונזלים מתוך בארך

16  יפוצו מעינתיך חוצה    ברחבות פלגי-מים

17  יהיו-לך לבדך    ואין לזרים אתך

18  יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך

19  אילת אהבים    ויעלת-חן

דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד

20  ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה

21  כי נכח עיני יהוה—דרכי-איש    וכל-מעגלתיו מפלס

22  עוונתיו—ילכדנו את-הרשע    ובחבלי חטאתו יתמך

23  הוא—ימות באין מוסר    וברב אולתו ישגה

Copyright information for Alep