Proverbs 5

  בני לחכמתי הקשיבה    לתבונתי הט-אזנך

  לשמר מזמות    ודעת שפתיך ינצרו

  כי נפת תטפנה שפתי זרה    וחלק משמן חכה

  ואחריתה מרה כלענה    חדה כחרב פיות

  רגליה ירדות מות    שאול צעדיה יתמכו

  ארח חיים פן-תפלס    נעו מעגלתיה לא תדע

  ועתה בנים שמעו-לי    ואל-תסורו מאמרי-פי

  הרחק מעליה דרכך    ואל-תקרב אל-פתח ביתה

  פן-תתן לאחרים הודך    ושנתיך לאכזרי

10   פן-ישבעו זרים כחך    ועצביך בבית נכרי

11   ונהמת באחריתך    בכלות בשרך ושארך

12   ואמרת—איך שנאתי מוסר    ותוכחת נאץ לבי

13   ולא-שמעתי בקול מורי    ולמלמדי לא-הטיתי אזני

14   כמעט הייתי בכל-רע—    בתוך קהל ועדה

15   שתה-מים מבורך    ונזלים מתוך בארך

16   יפוצו מעינתיך חוצה    ברחבות פלגי-מים

17   יהיו-לך לבדך    ואין לזרים אתך

18   יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך

19   אילת אהבים    ויעלת-חן

דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד

20   ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה

21   כי נכח עיני יהוה—דרכי-איש    וכל-מעגלתיו מפלס

22   עוונתיו—ילכדנו את-הרשע    ובחבלי חטאתו יתמך

23   הוא—ימות באין מוסר    וברב אולתו ישגה

Copyright information for Alep