Proverbs 6

  בני אם-ערבת לרעך    תקעת לזר כפיך

  נוקשת באמרי-פיך    נלכדת באמרי-פיך

  עשה זאת אפוא בני והנצל—    כי באת בכף-רעך

לך התרפס    ורהב רעיך

  אל-תתן שנה לעיניך    ותנומה לעפעפיך

  הנצל כצבי מיד    וכצפור מיד יקוש

  לך-אל-נמלה עצל    ראה דרכיה וחכם

  אשר אין-לה קצין—    שטר ומשל

  תכין בקיץ לחמה    אגרה בקציר מאכלה

  עד-מתי עצל תשכב    מתי תקום משנתך

10   מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

11   ובא-כמהלך ראשך    ומחסרך כאיש מגן

12   אדם בליעל איש און    הולך עקשות פה

13   קרץ בעינו מלל ברגלו    מרה באצבעתיו

14   תהפכות בלבו—חרש רע בכל-עת    מדנים (מדינים) ישלח

15   על-כן—פתאם יבוא אידו    פתע ישבר ואין מרפא

16   שש-הנה שנא יהוה    ושבע תועבות (תועבת) נפשו

17   עינים רמות לשון שקר    וידים שפכות דם-נקי

18   לב—חרש מחשבות און    רגלים ממהרות לרוץ לרעה

19   יפיח כזבים עד שקר    ומשלח מדנים בין אחים

20   נצר בני מצות אביך    ואל-תטש תורת אמך

21   קשרם על-לבך תמיד    ענדם על-גרגרתך

22   בהתהלכך תנחה אתך—    בשכבך תשמר עליך

והקיצות    היא תשיחך

23   כי נר מצוה ותורה אור    ודרך חיים תוכחות מוסר

24   לשמרך מאשת רע    מחלקת לשון נכריה

25   אל-תחמד יפיה בלבבך    ואל-תקחך בעפעפיה

26   כי בעד-אשה זונה    עד-ככר-לחם

ואשת איש—    נפש יקרה תצוד

27   היחתה איש אש בחיקו    ובגדיו לא תשרפנה

28   אם-יהלך איש על-הגחלים    ורגליו לא תכוינה

29   כן—הבא אל-אשת רעהו    לא-ינקה כל-הנגע בה

30   לא-יבוזו לגנב כי יגנוב—    למלא נפשו כי ירעב

31   ונמצא ישלם שבעתים    את-כל-הון ביתו יתן

32   נאף אשה חסר-לב    משחית נפשו הוא יעשנה

33   נגע-וקלון ימצא    וחרפתו לא תמחה

34   כי-קנאה חמת-גבר    ולא-יחמול ביום נקם

35   לא-ישא פני כל-כפר    ולא-יאבה כי תרבה-שחד

Copyright information for Alep