Proverbs 6

1  בני אם-ערבת לרעך    תקעת לזר כפיך

2  נוקשת באמרי-פיך    נלכדת באמרי-פיך

3  עשה זאת אפוא בני והנצל—    כי באת בכף-רעך

לך התרפס    ורהב רעיך

4  אל-תתן שנה לעיניך    ותנומה לעפעפיך

5  הנצל כצבי מיד    וכצפור מיד יקוש

6  לך-אל-נמלה עצל    ראה דרכיה וחכם

7  אשר אין-לה קצין—    שטר ומשל

8  תכין בקיץ לחמה    אגרה בקציר מאכלה

9  עד-מתי עצל תשכב    מתי תקום משנתך

10  מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

11  ובא-כמהלך ראשך    ומחסרך כאיש מגן

12  אדם בליעל איש און    הולך עקשות פה

13  קרץ בעינו מלל ברגלו    מרה באצבעתיו

14  תהפכות בלבו—חרש רע בכל-עת    מדנים (מדינים) ישלח

15  על-כן—פתאם יבוא אידו    פתע ישבר ואין מרפא

16  שש-הנה שנא יהוה    ושבע תועבות (תועבת) נפשו

17  עינים רמות לשון שקר    וידים שפכות דם-נקי

18  לב—חרש מחשבות און    רגלים ממהרות לרוץ לרעה

19  יפיח כזבים עד שקר    ומשלח מדנים בין אחים

20  נצר בני מצות אביך    ואל-תטש תורת אמך

21  קשרם על-לבך תמיד    ענדם על-גרגרתך

22  בהתהלכך תנחה אתך—    בשכבך תשמר עליך

והקיצות    היא תשיחך

23  כי נר מצוה ותורה אור    ודרך חיים תוכחות מוסר

24  לשמרך מאשת רע    מחלקת לשון נכריה

25  אל-תחמד יפיה בלבבך    ואל-תקחך בעפעפיה

26  כי בעד-אשה זונה    עד-ככר-לחם

ואשת איש—    נפש יקרה תצוד

27  היחתה איש אש בחיקו    ובגדיו לא תשרפנה

28  אם-יהלך איש על-הגחלים    ורגליו לא תכוינה

29  כן—הבא אל-אשת רעהו    לא-ינקה כל-הנגע בה

30  לא-יבוזו לגנב כי יגנוב—    למלא נפשו כי ירעב

31  ונמצא ישלם שבעתים    את-כל-הון ביתו יתן

32  נאף אשה חסר-לב    משחית נפשו הוא יעשנה

33  נגע-וקלון ימצא    וחרפתו לא תמחה

34  כי-קנאה חמת-גבר    ולא-יחמול ביום נקם

35  לא-ישא פני כל-כפר    ולא-יאבה כי תרבה-שחד

Copyright information for Alep