Proverbs 7

1  בני שמר אמרי    ומצותי תצפן אתך

2  שמר מצותי וחיה    ותורתי כאישון עיניך

3  קשרם על-אצבעתיך    כתבם על-לוח לבך

4  אמר לחכמה אחתי את    ומדע לבינה תקרא

5  לשמרך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

6  כי בחלון ביתי—    בעד אשנבי נשקפתי

7  וארא בפתאים אבינה בבנים—    נער חסר-לב

8  עבר בשוק אצל פנה    ודרך ביתה יצעד

9  בנשף-בערב יום    באישון לילה ואפלה

10  והנה אשה לקראתו    שית זונה ונצרת לב

11  המיה היא וסררת    בביתה לא-ישכנו רגליה

12  פעם בחוץ—פעם ברחבות    ואצל כל-פנה תארב

13  והחזיקה בו ונשקה לו    העזה פניה ותאמר לו

14  זבחי שלמים עלי    היום שלמתי נדרי

15  על-כן יצאתי לקראתך    לשחר פניך ואמצאך

16  מרבדים רבדתי ערשי    חטבות אטון מצרים

17  נפתי משכבי—    מר אהלים וקנמון

18  לכה נרוה דדים עד-הבקר    נתעלסה באהבים

19  כי אין האיש בביתו    הלך בדרך מרחוק

20  צרור-הכסף לקח בידו    ליום הכסא יבא ביתו

21  הטתו ברב לקחה    בחלק שפתיה תדיחנו

22  הולך אחריה פתאם    כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל

23  עד יפלח חץ כבדו—    כמהר צפור אל-פח

ולא-ידע    כי-בנפשו הוא

24  ועתה בנים שמעו-לי    והקשיבו לאמרי-פי

25  אל-ישט אל-דרכיה לבך    אל-תתע בנתיבותיה

26  כי-רבים חללים הפילה    ועצמים כל-הרגיה

27  דרכי שאול ביתה    ירדות אל-חדרי-מות

Copyright information for Alep