Proverbs 7

  בני שמר אמרי    ומצותי תצפן אתך

  שמר מצותי וחיה    ותורתי כאישון עיניך

  קשרם על-אצבעתיך    כתבם על-לוח לבך

  אמר לחכמה אחתי את    ומדע לבינה תקרא

  לשמרך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

  כי בחלון ביתי—    בעד אשנבי נשקפתי

  וארא בפתאים אבינה בבנים—    נער חסר-לב

  עבר בשוק אצל פנה    ודרך ביתה יצעד

  בנשף-בערב יום    באישון לילה ואפלה

10   והנה אשה לקראתו    שית זונה ונצרת לב

11   המיה היא וסררת    בביתה לא-ישכנו רגליה

12   פעם בחוץ—פעם ברחבות    ואצל כל-פנה תארב

13   והחזיקה בו ונשקה לו    העזה פניה ותאמר לו

14   זבחי שלמים עלי    היום שלמתי נדרי

15   על-כן יצאתי לקראתך    לשחר פניך ואמצאך

16   מרבדים רבדתי ערשי    חטבות אטון מצרים

17   נפתי משכבי—    מר אהלים וקנמון

18   לכה נרוה דדים עד-הבקר    נתעלסה באהבים

19   כי אין האיש בביתו    הלך בדרך מרחוק

20   צרור-הכסף לקח בידו    ליום הכסא יבא ביתו

21   הטתו ברב לקחה    בחלק שפתיה תדיחנו

22   הולך אחריה פתאם    כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל

23   עד יפלח חץ כבדו—    כמהר צפור אל-פח

ולא-ידע    כי-בנפשו הוא

24   ועתה בנים שמעו-לי    והקשיבו לאמרי-פי

25   אל-ישט אל-דרכיה לבך    אל-תתע בנתיבותיה

26   כי-רבים חללים הפילה    ועצמים כל-הרגיה

27   דרכי שאול ביתה    ירדות אל-חדרי-מות

Copyright information for Alep