Proverbs 8

  הלא-חכמה תקרא    ותבונה תתן קולה

  בראש-מרמים עלי-דרך    בית נתיבות נצבה

  ליד-שערים לפי-קרת    מבוא פתחים תרנה

  אליכם אישים אקרא    וקולי אל-בני אדם

  הבינו פתאים ערמה    וכסילים הבינו לב

  שמעו כי-נגידים אדבר    ומפתח שפתי מישרים

  כי-אמת יהגה חכי    ותועבת שפתי רשע

  בצדק כל-אמרי-פי    אין בהם נפתל ועקש

  כלם נכחים למבין    וישרים למצאי דעת

10   קחו-מוסרי ואל-כסף    ודעת מחרוץ נבחר

11   כי-טובה חכמה מפנינים    וכל-חפצים לא ישוו-בה

12   אני-חכמה שכנתי ערמה    ודעת מזמות אמצא

13   יראת יהוה    שנאת-רע

גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות    שנאתי

14   לי-עצה ותושיה    אני בינה לי גבורה

15   בי מלכים ימלכו    ורזנים יחקקו צדק

16   בי שרים ישרו    ונדיבים כל-שפטי צדק

17   אני אהביה (אהבי) אהב    ומשחרי ימצאנני

18   עשר-וכבוד אתי    הון עתק וצדקה

19   טוב פריי מחרוץ ומפז    ותבואתי מכסף נבחר

20   בארח-צדקה אהלך    בתוך נתיבות משפט

21   להנחיל אהבי יש    ואצרתיהם אמלא

22   יהוה—קנני ראשית דרכו    קדם מפעליו מאז

23   מעולם נסכתי מראש—    מקדמי-ארץ

24   באין-תהמות חוללתי    באין מעינות נכבדי-מים

25   בטרם הרים הטבעו    לפני גבעות חוללתי

26   עד-לא עשה ארץ וחוצות    וראש עפרות תבל

27   בהכינו שמים שם אני    בחקו חוג על-פני תהום

28   באמצו שחקים ממעל    בעזוז עינות תהום

29   בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו    בחוקו מוסדי ארץ

30   ואהיה אצלו אמון    ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל-עת

31   משחקת בתבל ארצו    ושעשעי את-בני אדם

32   ועתה בנים שמעו-לי    ואשרי דרכי ישמרו

33   שמעו מוסר וחכמו    ואל-תפרעו

34   אשרי אדם שמע-לי    לשקד על-דלתתי יום יום—לשמר מזוזת פתחי

35   כי מצאי מצאי (מצא) חיים    ויפק רצון מיהוה

36   וחטאי חמס נפשו    כל-משנאי אהבו מות

Copyright information for Alep