Proverbs 9

  חכמות בנתה ביתה    חצבה עמודיה שבעה

  טבחה טבחה מסכה יינה    אף ערכה שלחנה

  שלחה נערתיה תקרא—    על-גפי מרמי קרת

  מי-פתי יסר הנה    חסר-לב אמרה לו

  לכו לחמו בלחמי    ושתו ביין מסכתי

  עזבו פתאים וחיו    ואשרו בדרך בינה

  יסר לץ—לקח לו קלון    ומוכיח לרשע מומו

  אל-תוכח לץ פן-ישנאך    הוכח לחכם ויאהבך

  תן לחכם ויחכם-עוד    הודע לצדיק ויוסף לקח

10   תחלת חכמה יראת יהוה    ודעת קדשים בינה

11   כי-בי ירבו ימיך    ויוסיפו לך שנות חיים

12   אם-חכמת חכמת לך    ולצת לבדך תשא

13   אשת כסילות המיה    פתיות ובל-ידעה מה

14   וישבה לפתח ביתה—    על-כסא מרמי קרת

15   לקרא לעברי-דרך    המישרים ארחותם

16   מי-פתי יסר הנה    וחסר-לב ואמרה לו

17   מים-גנובים ימתקו    ולחם סתרים ינעם

18   ולא-ידע כי-רפאים שם    בעמקי שאול קראיה

Copyright information for Alep