Psalms 1

1  אשרי האיש—    אשר לא הלך בעצת רשעים

ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב

2  כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה

3  והיה—    כעץ שתול על-פלגי-מים

אשר פריו יתן בעתו—ועלהו לא-יבול    וכל אשר-יעשה יצליח

4  לא-כן הרשעים    כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח

5  על-כן לא-יקמו רשעים—במשפט    וחטאים בעדת צדיקים

6  כי-יודע יהוה דרך צדיקים    ודרך רשעים תאבד

Copyright information for Alep