Psalms 10

  למה יהוה תעמד ברחוק    תעלים לעתות בצרה

  בגאות רשע ידלק עני    יתפשו במזמות זו חשבו

  כי-הלל רשע על-תאות נפשו    ובצע ברך נאץ יהוה

  רשע—כגבה אפו בל-ידרש    אין אלהים כל-מזמותיו

  יחילו דרכו בכל-עת—מרום משפטיך מנגדו    כל-צורריו יפיח בהם

  אמר בלבו בל-אמוט    לדר ודר אשר לא-ברע

  אלה פיהו מלא—ומרמות ותך    תחת לשונו עמל ואון

  ישב במארב חצרים—במסתרים יהרג נקי    עיניו לחלכה יצפנו

  יארב במסתר כאריה בסכה—    יארב לחטוף עני

יחטף עני    במשכו ברשתו

10   ודכה (ידכה) ישח    ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים)

11   אמר בלבו שכח אל    הסתיר פניו בל-ראה לנצח

12   קומה יהוה—אל נשא ידך    אל-תשכח עניים (ענוים)

13   על-מה נאץ רשע אלהים    אמר בלבו לא תדרש

14   ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט—    לתת בידך

עליך יעזב חלכה    יתום אתה היית עוזר

15   שבר זרוע רשע    ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא

16   יהוה מלך עולם ועד    אבדו גוים מארצו

17   תאות ענוים שמעת יהוה    תכין לבם תקשיב אזנך

18   לשפט יתום ודך    בל-יוסיף עוד—לערץ אנוש מן-הארץ

Copyright information for Alep