Psalms 10

1  למה יהוה תעמד ברחוק    תעלים לעתות בצרה

2  בגאות רשע ידלק עני    יתפשו במזמות זו חשבו

3  כי-הלל רשע על-תאות נפשו    ובצע ברך נאץ יהוה

4  רשע—כגבה אפו בל-ידרש    אין אלהים כל-מזמותיו

5  יחילו דרכו בכל-עת—מרום משפטיך מנגדו    כל-צורריו יפיח בהם

6  אמר בלבו בל-אמוט    לדר ודר אשר לא-ברע

7  אלה פיהו מלא—ומרמות ותך    תחת לשונו עמל ואון

8  ישב במארב חצרים—במסתרים יהרג נקי    עיניו לחלכה יצפנו

9  יארב במסתר כאריה בסכה—    יארב לחטוף עני

יחטף עני    במשכו ברשתו

10  ודכה (ידכה) ישח    ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים)

11  אמר בלבו שכח אל    הסתיר פניו בל-ראה לנצח

12  קומה יהוה—אל נשא ידך    אל-תשכח עניים (ענוים)

13  על-מה נאץ רשע אלהים    אמר בלבו לא תדרש

14  ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט—    לתת בידך

עליך יעזב חלכה    יתום אתה היית עוזר

15  שבר זרוע רשע    ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא

16  יהוה מלך עולם ועד    אבדו גוים מארצו

17  תאות ענוים שמעת יהוה    תכין לבם תקשיב אזנך

18  לשפט יתום ודך    בל-יוסיף עוד—לערץ אנוש מן-הארץ

Copyright information for Alep