Psalms 101

  לדוד מזמור    חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה

  אשכילה בדרך תמים—    מתי תבוא אלי

אתהלך בתם-לבבי    בקרב ביתי

  לא-אשית לנגד עיני—    דבר-בליעל

עשה-סטים שנאתי    לא ידבק בי

  לבב עקש יסור ממני    רע לא אדע

  מלושני (מלשני) בסתר רעהו—    אותו אצמית

גבה-עינים ורחב לבב—    אתו לא אוכל

  עיני בנאמני-ארץ—    לשבת עמדי

הלך בדרך תמים—    הוא ישרתני

  לא-ישב בקרב ביתי—    עשה רמיה

דבר שקרים—    לא-יכון לנגד עיני

  לבקרים    אצמית כל-רשעי-ארץ

להכרית מעיר-יהוה    כל-פעלי און

Copyright information for Alep