Psalms 105

  הודו ליהוה קראו בשמו    הודיעו בעמים עלילותיו

  שירו-לו זמרו-לו    שיחו בכל-נפלאותיו

  התהללו בשם קדשו    ישמח לב מבקשי יהוה

  דרשו יהוה ועזו    בקשו פניו תמיד

  זכרו—נפלאותיו אשר-עשה    מפתיו ומשפטי-פיו

  זרע אברהם עבדו    בני יעקב בחיריו

  הוא יהוה אלהינו    בכל-הארץ משפטיו

  זכר לעולם בריתו    דבר צוה לאלף דור

  אשר כרת את-אברהם    ושבועתו לישחק

10   ויעמידה ליעקב לחק    לישראל ברית עולם

11   לאמר—לך אתן את-ארץ-כנען    חבל נחלתכם

12   בהיותם מתי מספר    כמעט וגרים בה

13   ויתהלכו מגוי אל-גוי    מממלכה אל-עם אחר

14   לא-הניח אדם לעשקם    ויוכח עליהם מלכים

15   אל-תגעו במשיחי    ולנביאי אל-תרעו

16   ויקרא רעב על-הארץ    כל-מטה-לחם שבר

17   שלח לפניהם איש    לעבד נמכר יוסף

18   ענו בכבל רגליו (רגלו)    ברזל באה נפשו

19   עד-עת בא-דברו—    אמרת יהוה צרפתהו

20   שלח מלך ויתירהו    משל עמים ויפתחהו

21   שמו אדון לביתו    ומשל בכל-קנינו

22   לאסר שריו בנפשו    וזקניו יחכם

23   ויבא ישראל מצרים    ויעקב גר בארץ-חם

24   ויפר את-עמו מאד    ויעצמהו מצריו

25   הפך לבם לשנא עמו    להתנכל בעבדיו

26   שלח משה עבדו    אהרן אשר בחר-בו

27   שמו-בם דברי אתותיו    ומפתים בארץ חם

28   שלח חשך ויחשך    ולא-מרו את-דבריו (דברו)

29   הפך את-מימיהם לדם    וימת את-דגתם

30   שרץ ארצם צפרדעים    בחדרי מלכיהם

31   אמר ויבא ערב    כנים בכל-גבולם

32   נתן גשמיהם ברד    אש להבות בארצם

33   ויך גפנם ותאנתם    וישבר עץ גבולם

34   אמר ויבא ארבה    וילק ואין מספר

35   ויאכל כל-עשב בארצם    ויאכל פרי אדמתם

36   ויך כל-בכור בארצם    ראשית לכל-אונם

37   ויוציאם בכסף וזהב    ואין בשבטיו כושל

38   שמח מצרים בצאתם    כי-נפל פחדם עליהם

39   פרש ענן למסך    ואש להאיר לילה

40   שאל ויבא שלו    ולחם שמים ישביעם

41   פתח צור ויזובו מים    הלכו בציות נהר

42   כי-זכר את-דבר קדשו    את-אברהם עבדו

43   ויוצא עמו בששון    ברנה את-בחיריו

44   ויתן להם ארצות גוים    ועמל לאמים יירשו

45   בעבור ישמרו חקיו—    ותורתיו ינצרו

הללו-יה

Copyright information for Alep