Psalms 108

1  שיר מזמור לדוד
2נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי

3  עורה הנבל וכנור    אעירה שחר

4  אודך בעמים יהוה    ואזמרך בלאמים

5  כי-גדול מעל-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך

6  רומה על-שמים אלהים    ועל כל-הארץ כבודך

7  למען יחלצון ידידיך    הושיעה ימינך וענני

8  אלהים דבר בקדשו—אעלזה    אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

9  לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי    יהודה מחקקי

10  מואב סיר רחצי—על-אדום אשליך נעלי    עלי-פלשת אתרועע

11  מי יבלני עיר מבצר    מי נחני עד-אדום

12  הלא-אלהים זנחתנו    ולא-תצא אלהים בצבאתינו

13  הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם

14  באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו

Copyright information for Alep