Psalms 108

  שיר מזמור לדוד
נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי

  עורה הנבל וכנור    אעירה שחר

  אודך בעמים יהוה    ואזמרך בלאמים

  כי-גדול מעל-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך

  רומה על-שמים אלהים    ועל כל-הארץ כבודך

  למען יחלצון ידידיך    הושיעה ימינך וענני

  אלהים דבר בקדשו—אעלזה    אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

  לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי    יהודה מחקקי

10   מואב סיר רחצי—על-אדום אשליך נעלי    עלי-פלשת אתרועע

11   מי יבלני עיר מבצר    מי נחני עד-אדום

12   הלא-אלהים זנחתנו    ולא-תצא אלהים בצבאתינו

13   הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם

14   באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו

Copyright information for Alep