Psalms 109

  למנצח לדוד מזמור

אלהי תהלתי    אל-תחרש

  כי פי רשע ופי-מרמה—עלי פתחו    דברו אתי לשון שקר

  ודברי שנאה סבבוני    וילחמוני חנם

  תחת-אהבתי ישטנוני    ואני תפלה

  וישימו עלי רעה תחת טובה    ושנאה תחת אהבתי

  הפקד עליו רשע    ושטן יעמד על-ימינו

  בהשפטו יצא רשע    ותפלתו תהיה לחטאה

  יהיו-ימיו מעטים    פקדתו יקח אחר

  יהיו-בניו יתומים    ואשתו אלמנה

10   ונוע ינועו בניו ושאלו    ודרשו מחרבותיהם

11   ינקש נושה לכל-אשר-לו    ויבזו זרים יגיעו

12   אל-יהי-לו משך חסד    ואל-יהי חונן ליתומיו

13   יהי-אחריתו להכרית    בדור אחר ימח שמם

14   יזכר עון אבתיו—אל-יהוה    וחטאת אמו אל-תמח

15   יהיו נגד-יהוה תמיד    ויכרת מארץ זכרם

16   יען—    אשר לא זכר עשות חסד

וירדף איש-עני ואביון—ונכאה לבב    למותת

17   ויאהב קללה ותבואהו    ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו

18   וילבש קללה כמדו    ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו

19   תהי-לו כבגד יעטה    ולמזח תמיד יחגרה

20   זאת פעלת שטני מאת יהוה    והדברים רע על-נפשי

21   ואתה יהוה אדני—    עשה-אתי למען שמך

כי-טוב חסדך    הצילני

22   כי-עני ואביון אנכי    ולבי חלל בקרבי

23   כצל-כנטותו נהלכתי    ננערתי כארבה

24   ברכי כשלו מצום    ובשרי כחש משמן

25   ואני הייתי חרפה להם    יראוני יניעון ראשם

26   עזרני יהוה אלהי    הושיעני כחסדך

27   וידעו כי-ידך זאת    אתה יהוה עשיתה

28   יקללו-המה ואתה תברך    קמו ויבשו—ועבדך ישמח

29   ילבשו שוטני כלמה    ויעטו כמעיל בשתם

30   אודה יהוה מאד בפי    ובתוך רבים אהללנו

31   כי-יעמד לימין אביון—    להושיע משפטי נפשו

Copyright information for Alep