Psalms 109

1  למנצח לדוד מזמור

אלהי תהלתי    אל-תחרש

2  כי פי רשע ופי-מרמה—עלי פתחו    דברו אתי לשון שקר

3  ודברי שנאה סבבוני    וילחמוני חנם

4  תחת-אהבתי ישטנוני    ואני תפלה

5  וישימו עלי רעה תחת טובה    ושנאה תחת אהבתי

6  הפקד עליו רשע    ושטן יעמד על-ימינו

7  בהשפטו יצא רשע    ותפלתו תהיה לחטאה

8  יהיו-ימיו מעטים    פקדתו יקח אחר

9  יהיו-בניו יתומים    ואשתו אלמנה

10  ונוע ינועו בניו ושאלו    ודרשו מחרבותיהם

11  ינקש נושה לכל-אשר-לו    ויבזו זרים יגיעו

12  אל-יהי-לו משך חסד    ואל-יהי חונן ליתומיו

13  יהי-אחריתו להכרית    בדור אחר ימח שמם

14  יזכר עון אבתיו—אל-יהוה    וחטאת אמו אל-תמח

15  יהיו נגד-יהוה תמיד    ויכרת מארץ זכרם

16  יען—    אשר לא זכר עשות חסד

וירדף איש-עני ואביון—ונכאה לבב    למותת

17  ויאהב קללה ותבואהו    ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו

18  וילבש קללה כמדו    ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו

19  תהי-לו כבגד יעטה    ולמזח תמיד יחגרה

20  זאת פעלת שטני מאת יהוה    והדברים רע על-נפשי

21  ואתה יהוה אדני—    עשה-אתי למען שמך

כי-טוב חסדך    הצילני

22  כי-עני ואביון אנכי    ולבי חלל בקרבי

23  כצל-כנטותו נהלכתי    ננערתי כארבה

24  ברכי כשלו מצום    ובשרי כחש משמן

25  ואני הייתי חרפה להם    יראוני יניעון ראשם

26  עזרני יהוה אלהי    הושיעני כחסדך

27  וידעו כי-ידך זאת    אתה יהוה עשיתה

28  יקללו-המה ואתה תברך    קמו ויבשו—ועבדך ישמח

29  ילבשו שוטני כלמה    ויעטו כמעיל בשתם

30  אודה יהוה מאד בפי    ובתוך רבים אהללנו

31  כי-יעמד לימין אביון—    להושיע משפטי נפשו

Copyright information for Alep