Psalms 110

1  לדוד מזמור

נאם יהוה לאדני—שב לימיני    עד-אשית איביך הדם לרגליך

2  מטה-עזך—ישלח יהוה מציון    רדה בקרב איביך

3  עמך נדבת    ביום חילך

בהדרי-קדש מרחם משחר    לך טל ילדתיך

4  נשבע יהוה ולא ינחם—    אתה-כהן לעולם

על-דברתי    מלכי-צדק

5  אדני על-ימינך    מחץ ביום-אפו מלכים

6  ידין בגוים מלא גויות    מחץ ראש על-ארץ רבה

7  מנחל בדרך ישתה    על-כן ירים ראש

Copyright information for Alep