Psalms 111

1  הללו-יה

אודה יהוה בכל-לבב    בסוד ישרים ועדה

2  גדלים מעשי יהוה    דרושים לכל-חפציהם

3  הוד-והדר פעלו    וצדקתו עמדת לעד

4  זכר עשה לנפלאותיו    חנון ורחום יהוה

5  טרף נתן ליראיו    יזכר לעולם בריתו

6  כח מעשיו הגיד לעמו—    לתת להם נחלת גוים

7  מעשי ידיו אמת ומשפט    נאמנים כל-פקודיו

8  סמוכים לעד לעולם    עשוים באמת וישר

9  פדות שלח לעמו—    צוה-לעולם בריתו

קדוש ונורא    שמו

10  ראשית חכמה יראת יהוה—    שכל טוב לכל-עשיהם

תהלתו    עמדת לעד

Copyright information for Alep