Psalms 111

  הללו-יה

אודה יהוה בכל-לבב    בסוד ישרים ועדה

  גדלים מעשי יהוה    דרושים לכל-חפציהם

  הוד-והדר פעלו    וצדקתו עמדת לעד

  זכר עשה לנפלאותיו    חנון ורחום יהוה

  טרף נתן ליראיו    יזכר לעולם בריתו

  כח מעשיו הגיד לעמו—    לתת להם נחלת גוים

  מעשי ידיו אמת ומשפט    נאמנים כל-פקודיו

  סמוכים לעד לעולם    עשוים באמת וישר

  פדות שלח לעמו—    צוה-לעולם בריתו

קדוש ונורא    שמו

10   ראשית חכמה יראת יהוה—    שכל טוב לכל-עשיהם

תהלתו    עמדת לעד

Copyright information for Alep