Psalms 112

  הללו-יה

אשרי-איש ירא את-יהוה    במצותיו חפץ מאד

  גבור בארץ יהיה זרעו    דור ישרים יברך

  הון-ועשר בביתו    וצדקתו עמדת לעד

  זרח בחשך אור לישרים    חנון ורחום וצדיק

  טוב-איש חונן ומלוה    יכלכל דבריו במשפט

  כי-לעולם לא-ימוט    לזכר עולם יהיה צדיק

  משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה

  סמוך לבו לא יירא    עד אשר-יראה בצריו

  פזר נתן לאביונים—    צדקתו עמדת לעד

קרנו    תרום בכבוד

10   רשע יראה וכעס—    שניו יחרק ונמס

תאות רשעים    תאבד

Copyright information for Alep