Psalms 112

1  הללו-יה

אשרי-איש ירא את-יהוה    במצותיו חפץ מאד

2  גבור בארץ יהיה זרעו    דור ישרים יברך

3  הון-ועשר בביתו    וצדקתו עמדת לעד

4  זרח בחשך אור לישרים    חנון ורחום וצדיק

5  טוב-איש חונן ומלוה    יכלכל דבריו במשפט

6  כי-לעולם לא-ימוט    לזכר עולם יהיה צדיק

7  משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה

8  סמוך לבו לא יירא    עד אשר-יראה בצריו

9  פזר נתן לאביונים—    צדקתו עמדת לעד

קרנו    תרום בכבוד

10  רשע יראה וכעס—    שניו יחרק ונמס

תאות רשעים    תאבד

Copyright information for Alep