Psalms 113

  הללו-יה

הללו עבדי יהוה    הללו את-שם יהוה

  יהי שם יהוה מברך—    מעתה ועד-עולם

  ממזרח-שמש עד-מבואו—    מהלל שם יהוה

  רם על-כל-גוים יהוה    על השמים כבודו

  מי כיהוה אלהינו—    המגביהי לשבת

  המשפילי לראות—    בשמים ובארץ

  מקימי מעפר דל    מאשפת ירים אביון

  להושיבי עם-נדיבים    עם נדיבי עמו

  מושיבי עקרת הבית—    אם-הבנים שמחה

הללו-יה

Copyright information for Alep