Psalms 113

1  הללו-יה

הללו עבדי יהוה    הללו את-שם יהוה

2  יהי שם יהוה מברך—    מעתה ועד-עולם

3  ממזרח-שמש עד-מבואו—    מהלל שם יהוה

4  רם על-כל-גוים יהוה    על השמים כבודו

5  מי כיהוה אלהינו—    המגביהי לשבת

6  המשפילי לראות—    בשמים ובארץ

7  מקימי מעפר דל    מאשפת ירים אביון

8  להושיבי עם-נדיבים    עם נדיבי עמו

9  מושיבי עקרת הבית—    אם-הבנים שמחה

הללו-יה

Copyright information for Alep