Psalms 114

1  בצאת ישראל ממצרים    בית יעקב מעם לעז

2  היתה יהודה לקדשו    ישראל ממשלותיו

3  הים ראה וינס    הירדן יסב לאחור

4  ההרים רקדו כאילים    גבעות כבני-צאן

5  מה-לך הים כי תנוס    הירדן תסב לאחור

6  ההרים תרקדו כאילים    גבעות כבני-צאן

7  מלפני אדון חולי ארץ    מלפני אלוה יעקב

8  ההפכי הצור אגם-מים    חלמיש למעינו-מים

Copyright information for Alep