Psalms 114

  בצאת ישראל ממצרים    בית יעקב מעם לעז

  היתה יהודה לקדשו    ישראל ממשלותיו

  הים ראה וינס    הירדן יסב לאחור

  ההרים רקדו כאילים    גבעות כבני-צאן

  מה-לך הים כי תנוס    הירדן תסב לאחור

  ההרים תרקדו כאילים    גבעות כבני-צאן

  מלפני אדון חולי ארץ    מלפני אלוה יעקב

  ההפכי הצור אגם-מים    חלמיש למעינו-מים

Copyright information for Alep