Psalms 115

1  לא לנו יהוה לא-לנו    כי-לשמך תן כבוד—על-חסדך על-אמתך

2  למה יאמרו הגוים    איה-נא אלהיהם

3  ואלהינו בשמים—    כל אשר-חפץ עשה

4  עצביהם כסף וזהב    מעשה ידי אדם

5  פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

6  אזנים להם ולא ישמעו    אף להם ולא יריחון

7  ידיהם ולא ימישון—רגליהם ולא יהלכו    לא-יהגו בגרונם

8  כמוהם יהיו עשיהם—    כל אשר-בטח בהם

9  ישראל בטח ביהוה    עזרם ומגנם הוא

10  בית אהרן בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

11  יראי יהוה בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

12  יהוה    זכרנו יברך

יברך את-בית ישראל    יברך את-בית אהרן

13  יברך יראי יהוה—    הקטנים עם-הגדלים

14  יסף יהוה עליכם    עליכם ועל בניכם

15  ברוכים אתם ליהוה—    עשה שמים וארץ

16  השמים שמים ליהוה    והארץ נתן לבני-אדם

17  לא המתים יהללו-יה    ולא כל-ירדי דומה

18  ואנחנו נברך יה—    מעתה ועד-עולם

הללו-יה

Copyright information for Alep