Psalms 115

  לא לנו יהוה לא-לנו    כי-לשמך תן כבוד—על-חסדך על-אמתך

  למה יאמרו הגוים    איה-נא אלהיהם

  ואלהינו בשמים—    כל אשר-חפץ עשה

  עצביהם כסף וזהב    מעשה ידי אדם

  פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

  אזנים להם ולא ישמעו    אף להם ולא יריחון

  ידיהם ולא ימישון—רגליהם ולא יהלכו    לא-יהגו בגרונם

  כמוהם יהיו עשיהם—    כל אשר-בטח בהם

  ישראל בטח ביהוה    עזרם ומגנם הוא

10   בית אהרן בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

11   יראי יהוה בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

12   יהוה    זכרנו יברך

יברך את-בית ישראל    יברך את-בית אהרן

13   יברך יראי יהוה—    הקטנים עם-הגדלים

14   יסף יהוה עליכם    עליכם ועל בניכם

15   ברוכים אתם ליהוה—    עשה שמים וארץ

16   השמים שמים ליהוה    והארץ נתן לבני-אדם

17   לא המתים יהללו-יה    ולא כל-ירדי דומה

18   ואנחנו נברך יה—    מעתה ועד-עולם

הללו-יה

Copyright information for Alep