Psalms 118

  הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

  יאמר-נא ישראל    כי לעולם חסדו

  יאמרו-נא בית-אהרן    כי לעולם חסדו

  יאמרו-נא יראי יהוה    כי לעולם חסדו

  מן-המצר קראתי יה    ענני במרחב יה

  יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם

  יהוה לי בעזרי    ואני אראה בשנאי

  טוב לחסות ביהוה—    מבטח באדם

  טוב לחסות ביהוה—    מבטח בנדיבים

10   כל-גוים סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

11   סבוני גם-סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

12   סבוני כדבורים—    דעכו כאש קוצים

בשם יהוה    כי אמילם

13   דחה דחיתני לנפל    ויהוה עזרני

14   עזי וזמרת יה    ויהי-לי לישועה

15   קול רנה וישועה—באהלי צדיקים    ימין יהוה עשה חיל

16   ימין יהוה רוממה    ימין יהוה עשה חיל

17   לא-אמות כי-אחיה    ואספר מעשי יה

18   יסר יסרני יה    ולמות לא נתנני

19   פתחו-לי שערי-צדק    אבא-בם אודה יה

20   זה-השער ליהוה    צדיקים יבאו בו

21   אודך כי עניתני    ותהי-לי לישועה

22   אבן מאסו הבונים—    היתה לראש פנה

23   מאת יהוה היתה זאת    היא נפלאת בעינינו

24   זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו

25   אנא יהוה הושיעה נא    אנא יהוה הצליחה נא

26   ברוך הבא בשם יהוה    ברכנוכם מבית יהוה

27   אל יהוה—ויאר-לנו    אסרו-חג בעבתים—עד קרנות המזבח

28   אלי אתה ואודך    אלהי ארוממך

29   הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

Copyright information for Alep