Psalms 118

1  הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

2  יאמר-נא ישראל    כי לעולם חסדו

3  יאמרו-נא בית-אהרן    כי לעולם חסדו

4  יאמרו-נא יראי יהוה    כי לעולם חסדו

5  מן-המצר קראתי יה    ענני במרחב יה

6  יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם

7  יהוה לי בעזרי    ואני אראה בשנאי

8  טוב לחסות ביהוה—    מבטח באדם

9  טוב לחסות ביהוה—    מבטח בנדיבים

10  כל-גוים סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

11  סבוני גם-סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

12  סבוני כדבורים—    דעכו כאש קוצים

בשם יהוה    כי אמילם

13  דחה דחיתני לנפל    ויהוה עזרני

14  עזי וזמרת יה    ויהי-לי לישועה

15  קול רנה וישועה—באהלי צדיקים    ימין יהוה עשה חיל

16  ימין יהוה רוממה    ימין יהוה עשה חיל

17  לא-אמות כי-אחיה    ואספר מעשי יה

18  יסר יסרני יה    ולמות לא נתנני

19  פתחו-לי שערי-צדק    אבא-בם אודה יה

20  זה-השער ליהוה    צדיקים יבאו בו

21  אודך כי עניתני    ותהי-לי לישועה

22  אבן מאסו הבונים—    היתה לראש פנה

23  מאת יהוה היתה זאת    היא נפלאת בעינינו

24  זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו

25  אנא יהוה הושיעה נא    אנא יהוה הצליחה נא

26  ברוך הבא בשם יהוה    ברכנוכם מבית יהוה

27  אל יהוה—ויאר-לנו    אסרו-חג בעבתים—עד קרנות המזבח

28  אלי אתה ואודך    אלהי ארוממך

29  הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

Copyright information for Alep