Psalms 119

  אשרי תמימי-דרך—    ההלכים בתורת יהוה

  אשרי נצרי עדתיו    בכל-לב ידרשוהו

  אף לא-פעלו עולה    בדרכיו הלכו

  אתה צויתה פקדיך—    לשמר מאד

  אחלי יכנו דרכי—    לשמר חקיך

  אז לא-אבוש—    בהביטי אל-כל-מצותיך

  אודך בישר לבב—    בלמדי משפטי צדקך

  את-חקיך אשמר    אל-תעזבני עד-מאד

  במה יזכה-נער את-ארחו—    לשמר כדברך

10   בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך

11   בלבי צפנתי אמרתך—    למען לא אחטא-לך

12   ברוך אתה יהוה—    למדני חקיך

13   בשפתי ספרתי—    כל משפטי-פיך

14   בדרך עדותיך ששתי—    כעל כל-הון

15   בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך

16   בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

17   גמל על-עבדך אחיה    ואשמרה דברך

18   גל-עיני ואביטה—    נפלאות מתורתך

19   גר אנכי בארץ    אל-תסתר ממני מצותיך

20   גרסה נפשי לתאבה—    אל-משפטיך בכל-עת

21   גערת זדים ארורים—    השגים ממצותיך

22   גל מעלי חרפה ובוז    כי עדתיך נצרתי

23   גם ישבו שרים בי נדברו—    עבדך ישיח בחקיך

24   גם-עדתיך שעשעי—    אנשי עצתי

25   דבקה לעפר נפשי    חיני כדברך

26   דרכי ספרתי ותענני    למדני חקיך

27   דרך-פקודיך הבינני    ואשיחה בנפלאותיך

28   דלפה נפשי מתוגה    קימני כדברך

29   דרך-שקר הסר ממני    ותורתך חנני

30   דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי

31   דבקתי בעדותיך    יהוה אל-תבישני

32   דרך-מצותיך ארוץ    כי תרחיב לבי

33   הורני יהוה דרך חקיך    ואצרנה עקב

34   הבינני ואצרה תורתך    ואשמרנה בכל-לב

35   הדריכני בנתיב מצותיך    כי-בו חפצתי

36   הט-לבי אל-עדותיך    ואל אל-בצע

37   העבר עיני מראות שוא    בדרכך חיני

38   הקם לעבדך אמרתך—    אשר ליראתך

39   העבר חרפתי אשר יגרתי    כי משפטיך טובים

40   הנה תאבתי לפקדיך    בצדקתך חיני

41   ויבאני חסדך יהוה    תשועתך כאמרתך

42   ואענה חרפי דבר    כי-בטחתי בדברך

43   ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד    כי למשפטך יחלתי

44   ואשמרה תורתך תמיד—    לעולם ועד

45   ואתהלכה ברחבה    כי פקדיך דרשתי

46   ואדברה בעדתיך נגד מלכים    ולא אבוש

47   ואשתעשע במצותיך    אשר אהבתי

48   ואשא-כפי—אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

49   זכר-דבר לעבדך—    על אשר יחלתני

50   זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני

51   זדים הליצני עד-מאד    מתורתך לא נטיתי

52   זכרתי משפטיך מעולם יהוה    ואתנחם

53   זלעפה אחזתני מרשעים—    עזבי תורתך

54   זמרות היו-לי חקיך—    בבית מגורי

55   זכרתי בלילה שמך יהוה    ואשמרה תורתך

56   זאת היתה-לי    כי פקדיך נצרתי

57   חלקי יהוה אמרתי—    לשמר דבריך

58   חליתי פניך בכל-לב    חנני כאמרתך

59   חשבתי דרכי    ואשיבה רגלי אל-עדתיך

60   חשתי ולא התמהמהתי—    לשמר מצותיך

61   חבלי רשעים עודני    תורתך לא שכחתי

62   חצות-לילה—אקום להודות לך    על משפטי צדקך

63   חבר אני לכל-אשר יראוך    ולשמרי פקודיך

64   חסדך יהוה מלאה הארץ    חקיך למדני

65   טוב עשית עם-עבדך—    יהוה כדברך

66   טוב טעם ודעת למדני    כי במצותיך האמנתי

67   טרם אענה אני שגג    ועתה אמרתך שמרתי

68   טוב-אתה ומטיב    למדני חקיך

69   טפלו עלי שקר זדים    אני בכל-לב אצר פקודיך

70   טפש כחלב לבם    אני תורתך שעשעתי

71   טוב-לי כי-עניתי—    למען אלמד חקיך

72   טוב-לי תורת-פיך—    מאלפי זהב וכסף

73   ידיך עשוני ויכוננוני    הבינני ואלמדה מצותיך

74   יראיך יראוני וישמחו    כי לדברך יחלתי

75   ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך    ואמונה עניתני

76   יהי-נא חסדך לנחמני—    כאמרתך לעבדך

77   יבאוני רחמיך ואחיה    כי-תורתך שעשעי

78   יבשו זדים כי-שקר עותוני    אני אשיח בפקודיך

79   ישובו לי יראיך    וידעו (וידעי) עדתיך

80   יהי-לבי תמים בחקיך—    למען לא אבוש

81   כלתה לתשועתך נפשי    לדברך יחלתי

82   כלו עיני לאמרתך—    לאמר מתי תנחמני

83   כי-הייתי כנאד בקיטור—    חקיך לא שכחתי

84   כמה ימי-עבדך    מתי תעשה ברדפי משפט

85   כרו-לי זדים שיחות—    אשר לא כתורתך

86   כל-מצותיך אמונה    שקר רדפוני עזרני

87   כמעט כלוני בארץ    ואני לא-עזבתי פקדיך

88   כחסדך חיני    ואשמרה עדות פיך

89   לעולם יהוה—    דברך נצב בשמים

90   לדר ודר אמונתך    כוננת ארץ ותעמד

91   למשפטיך עמדו היום    כי הכל עבדיך

92   לולי תורתך שעשעי—    אז אבדתי בעניי

93   לעולם לא-אשכח פקודיך    כי בם חייתני

94   לך-אני הושיעני    כי פקודיך דרשתי

95   לי קוו רשעים לאבדני    עדתיך אתבונן

96   לכל-תכלה ראיתי קץ    רחבה מצותך מאד

97   מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי

98   מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי

99   מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי

100   מזקנים אתבונן    כי פקודיך נצרתי

101   מכל-ארח רע כלאתי רגלי—    למען אשמר דברך

102   ממשפטיך לא-סרתי    כי-אתה הורתני

103   מה-נמלצו לחכי אמרתך—    מדבש לפי

104   מפקודיך אתבונן    על כן שנאתי כל-ארח שקר

105   נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי

106   נשבעתי ואקימה—    לשמר משפטי צדקך

107   נעניתי עד-מאד    יהוה חיני כדברך

108   נדבות פי רצה-נא יהוה    ומשפטיך למדני

109   נפשי בכפי תמיד    ותורתך לא שכחתי

110   נתנו רשעים פח לי    ומפקודיך לא תעיתי

111   נחלתי עדותיך לעולם    כי-ששון לבי המה

112   נטיתי לבי לעשות חקיך—    לעולם עקב

113   סעפים שנאתי    ותורתך אהבתי

114   סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי

115   סורו-ממני מרעים    ואצרה מצות אלהי

116   סמכני כאמרתך ואחיה    ואל-תבישני משברי

117   סעדני ואושעה    ואשעה בחקיך תמיד

118   סלית כל-שוגים מחקיך    כי-שקר תרמיתם

119   סגים—השבת כל-רשעי-ארץ    לכן אהבתי עדתיך

120   סמר מפחדך בשרי    וממשפטיך יראתי

121   עשיתי משפט וצדק    בל-תניחני לעשקי

122   ערב עבדך לטוב    אל-יעשקני זדים

123   עיני כלו לישועתך    ולאמרת צדקך

124   עשה עם-עבדך כחסדך    וחקיך למדני

125   עבדך-אני הבינני    ואדעה עדתיך

126   עת לעשות ליהוה—    הפרו תורתך

127   על-כן אהבתי מצותיך—    מזהב ומפז

128   על-כן כל-פקודי כל ישרתי    כל-ארח שקר שנאתי

129   פלאות עדותיך    על-כן נצרתם נפשי

130   פתח דבריך יאיר    מבין פתיים

131   פי-פערתי ואשאפה    כי למצותיך יאבתי

132   פנה-אלי וחנני—    כמשפט לאהבי שמך

133   פעמי הכן באמרתך    ואל-תשלט-בי כל-און

134   פדני מעשק אדם    ואשמרה פקודיך

135   פניך האר בעבדך    ולמדני את-חקיך

136   פלגי-מים ירדו עיני—    על לא-שמרו תורתך

137   צדיק אתה יהוה    וישר משפטיך

138   צוית צדק עדתיך    ואמונה מאד

139   צמתתני קנאתי    כי-שכחו דבריך צרי

140   צרופה אמרתך מאד    ועבדך אהבה

141   צעיר אנכי ונבזה    פקדיך לא שכחתי

142   צדקתך צדק לעולם    ותורתך אמת

143   צר-ומצוק מצאוני    מצותיך שעשעי

144   צדק עדותיך לעולם    הבינני ואחיה

145   קראתי בכל-לב ענני יהוה    חקיך אצרה

146   קראתיך הושיעני    ואשמרה עדתיך

147   קדמתי בנשף ואשועה    לדבריך (לדברך) יחלתי

148   קדמו עיני אשמרות—    לשיח באמרתך

149   קולי שמעה כחסדך    יהוה כמשפטך חיני

150   קרבו רדפי זמה    מתורתך רחקו

151   קרוב אתה יהוה    וכל-מצותיך אמת

152   קדם ידעתי מעדתיך    כי לעולם יסדתם

153   ראה-עניי וחלצני    כי-תורתך לא שכחתי

154   ריבה ריבי וגאלני    לאמרתך חיני

155   רחוק מרשעים ישועה    כי חקיך לא דרשו

156   רחמיך רבים יהוה    כמשפטיך חיני

157   רבים רדפי וצרי    מעדותיך לא נטיתי

158   ראיתי בגדים ואתקוטטה—    אשר אמרתך לא שמרו

159   ראה כי-פקודיך אהבתי    יהוה כחסדך חיני

160   ראש-דברך אמת    ולעולם כל-משפט צדקך

161   שרים רדפוני חנם    ומדבריך (ומדברך) פחד לבי

162   שש אנכי על-אמרתך—    כמוצא שלל רב

163   שקר שנאתי ואתעבה    תורתך אהבתי

164   שבע ביום הללתיך—    על משפטי צדקך

165   שלום רב לאהבי תורתך    ואין-למו מכשול

166   שברתי לישועתך יהוה    ומצותיך עשיתי

167   שמרה נפשי עדתיך    ואהבם מאד

168   שמרתי פקודיך ועדתיך    כי כל-דרכי נגדך

169   תקרב רנתי לפניך יהוה    כדברך הבינני

170   תבוא תחנתי לפניך    כאמרתך הצילני

171   תבענה שפתי תהלה    כי תלמדני חקיך

172   תען לשוני אמרתך    כי כל-מצותיך צדק

173   תהי-ידך לעזרני    כי פקודיך בחרתי

174   תאבתי לישועתך יהוה    ותורתך שעשעי

175   תחי-נפשי ותהללך    ומשפטך יעזרני

176   תעיתי—    כשה אבד בקש עבדך

כי מצותיך    לא שכחתי

Copyright information for Alep