Psalms 119

1  אשרי תמימי-דרך—    ההלכים בתורת יהוה

2  אשרי נצרי עדתיו    בכל-לב ידרשוהו

3  אף לא-פעלו עולה    בדרכיו הלכו

4  אתה צויתה פקדיך—    לשמר מאד

5  אחלי יכנו דרכי—    לשמר חקיך

6  אז לא-אבוש—    בהביטי אל-כל-מצותיך

7  אודך בישר לבב—    בלמדי משפטי צדקך

8  את-חקיך אשמר    אל-תעזבני עד-מאד

9  במה יזכה-נער את-ארחו—    לשמר כדברך

10  בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך

11  בלבי צפנתי אמרתך—    למען לא אחטא-לך

12  ברוך אתה יהוה—    למדני חקיך

13  בשפתי ספרתי—    כל משפטי-פיך

14  בדרך עדותיך ששתי—    כעל כל-הון

15  בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך

16  בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

17  גמל על-עבדך אחיה    ואשמרה דברך

18  גל-עיני ואביטה—    נפלאות מתורתך

19  גר אנכי בארץ    אל-תסתר ממני מצותיך

20  גרסה נפשי לתאבה—    אל-משפטיך בכל-עת

21  גערת זדים ארורים—    השגים ממצותיך

22  גל מעלי חרפה ובוז    כי עדתיך נצרתי

23  גם ישבו שרים בי נדברו—    עבדך ישיח בחקיך

24  גם-עדתיך שעשעי—    אנשי עצתי

25  דבקה לעפר נפשי    חיני כדברך

26  דרכי ספרתי ותענני    למדני חקיך

27  דרך-פקודיך הבינני    ואשיחה בנפלאותיך

28  דלפה נפשי מתוגה    קימני כדברך

29  דרך-שקר הסר ממני    ותורתך חנני

30  דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי

31  דבקתי בעדותיך    יהוה אל-תבישני

32  דרך-מצותיך ארוץ    כי תרחיב לבי

33  הורני יהוה דרך חקיך    ואצרנה עקב

34  הבינני ואצרה תורתך    ואשמרנה בכל-לב

35  הדריכני בנתיב מצותיך    כי-בו חפצתי

36  הט-לבי אל-עדותיך    ואל אל-בצע

37  העבר עיני מראות שוא    בדרכך חיני

38  הקם לעבדך אמרתך—    אשר ליראתך

39  העבר חרפתי אשר יגרתי    כי משפטיך טובים

40  הנה תאבתי לפקדיך    בצדקתך חיני

41  ויבאני חסדך יהוה    תשועתך כאמרתך

42  ואענה חרפי דבר    כי-בטחתי בדברך

43  ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד    כי למשפטך יחלתי

44  ואשמרה תורתך תמיד—    לעולם ועד

45  ואתהלכה ברחבה    כי פקדיך דרשתי

46  ואדברה בעדתיך נגד מלכים    ולא אבוש

47  ואשתעשע במצותיך    אשר אהבתי

48  ואשא-כפי—אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

49  זכר-דבר לעבדך—    על אשר יחלתני

50  זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני

51  זדים הליצני עד-מאד    מתורתך לא נטיתי

52  זכרתי משפטיך מעולם יהוה    ואתנחם

53  זלעפה אחזתני מרשעים—    עזבי תורתך

54  זמרות היו-לי חקיך—    בבית מגורי

55  זכרתי בלילה שמך יהוה    ואשמרה תורתך

56  זאת היתה-לי    כי פקדיך נצרתי

57  חלקי יהוה אמרתי—    לשמר דבריך

58  חליתי פניך בכל-לב    חנני כאמרתך

59  חשבתי דרכי    ואשיבה רגלי אל-עדתיך

60  חשתי ולא התמהמהתי—    לשמר מצותיך

61  חבלי רשעים עודני    תורתך לא שכחתי

62  חצות-לילה—אקום להודות לך    על משפטי צדקך

63  חבר אני לכל-אשר יראוך    ולשמרי פקודיך

64  חסדך יהוה מלאה הארץ    חקיך למדני

65  טוב עשית עם-עבדך—    יהוה כדברך

66  טוב טעם ודעת למדני    כי במצותיך האמנתי

67  טרם אענה אני שגג    ועתה אמרתך שמרתי

68  טוב-אתה ומטיב    למדני חקיך

69  טפלו עלי שקר זדים    אני בכל-לב אצר פקודיך

70  טפש כחלב לבם    אני תורתך שעשעתי

71  טוב-לי כי-עניתי—    למען אלמד חקיך

72  טוב-לי תורת-פיך—    מאלפי זהב וכסף

73  ידיך עשוני ויכוננוני    הבינני ואלמדה מצותיך

74  יראיך יראוני וישמחו    כי לדברך יחלתי

75  ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך    ואמונה עניתני

76  יהי-נא חסדך לנחמני—    כאמרתך לעבדך

77  יבאוני רחמיך ואחיה    כי-תורתך שעשעי

78  יבשו זדים כי-שקר עותוני    אני אשיח בפקודיך

79  ישובו לי יראיך    וידעו (וידעי) עדתיך

80  יהי-לבי תמים בחקיך—    למען לא אבוש

81  כלתה לתשועתך נפשי    לדברך יחלתי

82  כלו עיני לאמרתך—    לאמר מתי תנחמני

83  כי-הייתי כנאד בקיטור—    חקיך לא שכחתי

84  כמה ימי-עבדך    מתי תעשה ברדפי משפט

85  כרו-לי זדים שיחות—    אשר לא כתורתך

86  כל-מצותיך אמונה    שקר רדפוני עזרני

87  כמעט כלוני בארץ    ואני לא-עזבתי פקדיך

88  כחסדך חיני    ואשמרה עדות פיך

89  לעולם יהוה—    דברך נצב בשמים

90  לדר ודר אמונתך    כוננת ארץ ותעמד

91  למשפטיך עמדו היום    כי הכל עבדיך

92  לולי תורתך שעשעי—    אז אבדתי בעניי

93  לעולם לא-אשכח פקודיך    כי בם חייתני

94  לך-אני הושיעני    כי פקודיך דרשתי

95  לי קוו רשעים לאבדני    עדתיך אתבונן

96  לכל-תכלה ראיתי קץ    רחבה מצותך מאד

97  מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי

98  מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי

99  מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי

100  מזקנים אתבונן    כי פקודיך נצרתי

101  מכל-ארח רע כלאתי רגלי—    למען אשמר דברך

102  ממשפטיך לא-סרתי    כי-אתה הורתני

103  מה-נמלצו לחכי אמרתך—    מדבש לפי

104  מפקודיך אתבונן    על כן שנאתי כל-ארח שקר

105  נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי

106  נשבעתי ואקימה—    לשמר משפטי צדקך

107  נעניתי עד-מאד    יהוה חיני כדברך

108  נדבות פי רצה-נא יהוה    ומשפטיך למדני

109  נפשי בכפי תמיד    ותורתך לא שכחתי

110  נתנו רשעים פח לי    ומפקודיך לא תעיתי

111  נחלתי עדותיך לעולם    כי-ששון לבי המה

112  נטיתי לבי לעשות חקיך—    לעולם עקב

113  סעפים שנאתי    ותורתך אהבתי

114  סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי

115  סורו-ממני מרעים    ואצרה מצות אלהי

116  סמכני כאמרתך ואחיה    ואל-תבישני משברי

117  סעדני ואושעה    ואשעה בחקיך תמיד

118  סלית כל-שוגים מחקיך    כי-שקר תרמיתם

119  סגים—השבת כל-רשעי-ארץ    לכן אהבתי עדתיך

120  סמר מפחדך בשרי    וממשפטיך יראתי

121  עשיתי משפט וצדק    בל-תניחני לעשקי

122  ערב עבדך לטוב    אל-יעשקני זדים

123  עיני כלו לישועתך    ולאמרת צדקך

124  עשה עם-עבדך כחסדך    וחקיך למדני

125  עבדך-אני הבינני    ואדעה עדתיך

126  עת לעשות ליהוה—    הפרו תורתך

127  על-כן אהבתי מצותיך—    מזהב ומפז

128  על-כן כל-פקודי כל ישרתי    כל-ארח שקר שנאתי

129  פלאות עדותיך    על-כן נצרתם נפשי

130  פתח דבריך יאיר    מבין פתיים

131  פי-פערתי ואשאפה    כי למצותיך יאבתי

132  פנה-אלי וחנני—    כמשפט לאהבי שמך

133  פעמי הכן באמרתך    ואל-תשלט-בי כל-און

134  פדני מעשק אדם    ואשמרה פקודיך

135  פניך האר בעבדך    ולמדני את-חקיך

136  פלגי-מים ירדו עיני—    על לא-שמרו תורתך

137  צדיק אתה יהוה    וישר משפטיך

138  צוית צדק עדתיך    ואמונה מאד

139  צמתתני קנאתי    כי-שכחו דבריך צרי

140  צרופה אמרתך מאד    ועבדך אהבה

141  צעיר אנכי ונבזה    פקדיך לא שכחתי

142  צדקתך צדק לעולם    ותורתך אמת

143  צר-ומצוק מצאוני    מצותיך שעשעי

144  צדק עדותיך לעולם    הבינני ואחיה

145  קראתי בכל-לב ענני יהוה    חקיך אצרה

146  קראתיך הושיעני    ואשמרה עדתיך

147  קדמתי בנשף ואשועה    לדבריך (לדברך) יחלתי

148  קדמו עיני אשמרות—    לשיח באמרתך

149  קולי שמעה כחסדך    יהוה כמשפטך חיני

150  קרבו רדפי זמה    מתורתך רחקו

151  קרוב אתה יהוה    וכל-מצותיך אמת

152  קדם ידעתי מעדתיך    כי לעולם יסדתם

153  ראה-עניי וחלצני    כי-תורתך לא שכחתי

154  ריבה ריבי וגאלני    לאמרתך חיני

155  רחוק מרשעים ישועה    כי חקיך לא דרשו

156  רחמיך רבים יהוה    כמשפטיך חיני

157  רבים רדפי וצרי    מעדותיך לא נטיתי

158  ראיתי בגדים ואתקוטטה—    אשר אמרתך לא שמרו

159  ראה כי-פקודיך אהבתי    יהוה כחסדך חיני

160  ראש-דברך אמת    ולעולם כל-משפט צדקך

161  שרים רדפוני חנם    ומדבריך (ומדברך) פחד לבי

162  שש אנכי על-אמרתך—    כמוצא שלל רב

163  שקר שנאתי ואתעבה    תורתך אהבתי

164  שבע ביום הללתיך—    על משפטי צדקך

165  שלום רב לאהבי תורתך    ואין-למו מכשול

166  שברתי לישועתך יהוה    ומצותיך עשיתי

167  שמרה נפשי עדתיך    ואהבם מאד

168  שמרתי פקודיך ועדתיך    כי כל-דרכי נגדך

169  תקרב רנתי לפניך יהוה    כדברך הבינני

170  תבוא תחנתי לפניך    כאמרתך הצילני

171  תבענה שפתי תהלה    כי תלמדני חקיך

172  תען לשוני אמרתך    כי כל-מצותיך צדק

173  תהי-ידך לעזרני    כי פקודיך בחרתי

174  תאבתי לישועתך יהוה    ותורתך שעשעי

175  תחי-נפשי ותהללך    ומשפטך יעזרני

176  תעיתי—    כשה אבד בקש עבדך

כי מצותיך    לא שכחתי

Copyright information for Alep