Psalms 12

1  למנצח על-השמינית    מזמור לדוד

2  הושיעה יהוה כי-גמר חסיד    כי-פסו אמונים מבני אדם

3  שוא ידברו—איש את-רעהו    שפת חלקות—בלב ולב ידברו

4  יכרת יהוה כל-שפתי חלקות—    לשון מדברת גדלות

5  אשר אמרו ללשננו נגביר—שפתינו אתנו    מי אדון לנו

6  משד עניים    מאנקת אביונים

עתה אקום יאמר יהוה    אשית בישע יפיח לו

7  אמרות יהוה    אמרות טהרות

כסף צרוף בעליל לארץ    מזקק שבעתים

8  אתה-יהוה תשמרם    תצרנו מן-הדור זו לעולם

9  סביב רשעים יתהלכון    כרם זלות לבני אדם

Copyright information for Alep