Psalms 120

1  שיר המעלות

אל-יהוה בצרתה לי—    קראתי ויענני

2  יהוה—הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה

3  מה-יתן לך ומה-יסיף לך—    לשון רמיה

4  חצי גבור שנונים    עם גחלי רתמים

5  אויה-לי כי-גרתי משך    שכנתי עם-אהלי קדר

6  רבת שכנה-לה נפשי—    עם שונא שלום

7  אני-שלום וכי אדבר    המה למלחמה

Copyright information for Alep