Psalms 120

  שיר המעלות

אל-יהוה בצרתה לי—    קראתי ויענני

  יהוה—הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה

  מה-יתן לך ומה-יסיף לך—    לשון רמיה

  חצי גבור שנונים    עם גחלי רתמים

  אויה-לי כי-גרתי משך    שכנתי עם-אהלי קדר

  רבת שכנה-לה נפשי—    עם שונא שלום

  אני-שלום וכי אדבר    המה למלחמה

Copyright information for Alep