Psalms 121

1  שיר למעלות

אשא עיני אל-ההרים—    מאין יבא עזרי

2  עזרי מעם יהוה—    עשה שמים וארץ

3  אל-יתן למוט רגלך    אל-ינום שמרך

4  הנה לא-ינום ולא יישן—    שומר ישראל

5  יהוה שמרך    יהוה צלך על-יד ימינך

6  יומם השמש לא-יככה    וירח בלילה

7  יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך

8  יהוה ישמר-צאתך ובואך—    מעתה ועד-עולם

Copyright information for Alep