Psalms 121

  שיר למעלות

אשא עיני אל-ההרים—    מאין יבא עזרי

  עזרי מעם יהוה—    עשה שמים וארץ

  אל-יתן למוט רגלך    אל-ינום שמרך

  הנה לא-ינום ולא יישן—    שומר ישראל

  יהוה שמרך    יהוה צלך על-יד ימינך

  יומם השמש לא-יככה    וירח בלילה

  יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך

  יהוה ישמר-צאתך ובואך—    מעתה ועד-עולם

Copyright information for Alep