Psalms 125

1  שיר המעלות

הבטחים ביהוה—    כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב

2  ירושלם—    הרים סביב לה

ויהוה סביב לעמו—    מעתה ועד-עולם

3  כי לא ינוח שבט הרשע—    על גורל הצדיקים

למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה    ידיהם

4  היטיבה יהוה לטובים    ולישרים בלבותם

5  והמטים עקלקלותם—    יוליכם יהוה את-פעלי האון

שלום    על-ישראל

Copyright information for Alep