Psalms 127

1  שיר המעלות לשלמה

אם-יהוה לא-יבנה בית—    שוא עמלו בוניו בו

אם-יהוה לא-ישמר-עיר    שוא שקד שומר

2  שוא לכם משכימי קום    מאחרי-שבת—

אכלי    לחם העצבים

כן יתן לידידו    שנא

3  הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן

4  כחצים ביד-גבור—    כן בני הנעורים

5  אשרי הגבר—    אשר מלא את-אשפתו מהם

לא-יבשו—    כי-ידברו את-אויבים בשער

Copyright information for Alep