Psalms 133

1  שיר המעלות לדוד

הנה מה-טוב ומה-נעים—    שבת אחים גם-יחד

2  כשמן הטוב    על-הראש—

ירד    על-הזקן זקן-אהרן

שירד    על-פי מדותיו

3  כטל-חרמון—    שירד על-הררי ציון

כי שם צוה יהוה    את-הברכה—

חיים    עד-העולם

Copyright information for Alep