Psalms 137

1  על נהרות בבל—שם ישבנו גם-בכינו    בזכרנו את-ציון

2  על-ערבים בתוכה—    תלינו כנרותינו

3  כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר—    ותוללינו שמחה

שירו לנו    משיר ציון

4  איך—נשיר את-שיר-יהוה    על אדמת נכר

5  אם-אשכחך ירושלם—    תשכח ימיני

6  תדבק-לשוני לחכי—    אם-לא אזכרכי

אם-לא אעלה את-ירושלם—    על ראש שמחתי

7  זכר יהוה לבני אדום—    את יום ירושלם

האמרים ערו ערו—    עד היסוד בה

8  בת-בבל    השדודה

אשרי שישלם-לך—    את-גמולך שגמלת לנו

9  אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך—    אל-הסלע

Copyright information for Alep