Psalms 137

  על נהרות בבל—שם ישבנו גם-בכינו    בזכרנו את-ציון

  על-ערבים בתוכה—    תלינו כנרותינו

  כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר—    ותוללינו שמחה

שירו לנו    משיר ציון

  איך—נשיר את-שיר-יהוה    על אדמת נכר

  אם-אשכחך ירושלם—    תשכח ימיני

  תדבק-לשוני לחכי—    אם-לא אזכרכי

אם-לא אעלה את-ירושלם—    על ראש שמחתי

  זכר יהוה לבני אדום—    את יום ירושלם

האמרים ערו ערו—    עד היסוד בה

  בת-בבל    השדודה

אשרי שישלם-לך—    את-גמולך שגמלת לנו

  אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך—    אל-הסלע

Copyright information for Alep