Psalms 14

  למנצח לדוד

אמר נבל בלבו    אין אלהים

השחיתו התעיבו עלילה—    אין עשה-טוב

  יהוה—    משמים השקיף על-בני-אדם

לראות היש משכיל—    דרש את-אלהים

  הכל סר יחדו נאלחו    אין עשה-טוב—אין גם-אחד

  הלא ידעו כל-פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו

  שם פחדו פחד    כי-אלהים בדור צדיק

  עצת-עני תבישו    כי יהוה מחסהו

  מי יתן מציון    ישועת ישראל

בשוב יהוה שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל

Copyright information for Alep