Psalms 14

1  למנצח לדוד

אמר נבל בלבו    אין אלהים

השחיתו התעיבו עלילה—    אין עשה-טוב

2  יהוה—    משמים השקיף על-בני-אדם

לראות היש משכיל—    דרש את-אלהים

3  הכל סר יחדו נאלחו    אין עשה-טוב—אין גם-אחד

4  הלא ידעו כל-פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו

5  שם פחדו פחד    כי-אלהים בדור צדיק

6  עצת-עני תבישו    כי יהוה מחסהו

7  מי יתן מציון    ישועת ישראל

בשוב יהוה שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל

Copyright information for Alep