Psalms 140

1  למנצח מזמור לדוד

2  חלצני יהוה מאדם רע    מאיש חמסים תנצרני

3  אשר חשבו רעות בלב    כל-יום יגורו מלחמות

4  שננו לשונם כמו-נחש    חמת עכשוב—תחת שפתימו סלה

5  שמרני יהוה מידי רשע—    מאיש חמסים תנצרני

אשר חשבו    לדחות פעמי

6  טמנו גאים פח לי—    וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל

מקשים שתו-לי    סלה

7  אמרתי ליהוה אלי אתה    האזינה יהוה קול תחנוני

8  יהוה אדני עז ישועתי    סכתה לראשי ביום נשק

9  אל-תתן יהוה מאויי רשע    זממו אל-תפק ירומו סלה

10  ראש מסבי—    עמל שפתימו יכסומו (יכסימו)

11  ימיטו (ימוטו) עליהם גחלים    באש יפלם במהמרות בל-יקומו

12  איש לשון בל-יכון בארץ    איש-חמס רע—יצודנו למדחפת

13  ידעת (ידעתי)—כי-יעשה יהוה דין עני    משפט אבינים

14  אך צדיקים יודו לשמך    ישבו ישרים את-פניך

Copyright information for Alep