Psalms 141

1  מזמור לדוד

יהוה קראתיך חושה לי    האזינה קולי בקראי-לך

2  תכון תפלתי קטרת לפניך    משאת כפי מנחת-ערב

3  שיתה יהוה שמרה לפי    נצרה על-דל שפתי

4  אל-תט-לבי    לדבר רע

להתעולל עללות    ברשע—

את-אישים    פעלי-און

ובל-אלחם    במנעמיהם

5  יהלמני צדיק חסד    ויוכיחני—

שמן ראש    אל-יני ראשי

כי-עוד ותפלתי    ברעותיהם

6  נשמטו בידי-סלע שפטיהם    ושמעו אמרי כי נעמו

7  כמו פלח ובקע בארץ—    נפזרו עצמינו לפי שאול

8  כי אליך יהוה אדני עיני    בכה חסיתי אל-תער נפשי

9  שמרני—מידי פח יקשו לי    ומקשות פעלי און

10  יפלו במכמריו רשעים    יחד אנכי עד-אעבור

Copyright information for Alep