Psalms 141

  מזמור לדוד

יהוה קראתיך חושה לי    האזינה קולי בקראי-לך

  תכון תפלתי קטרת לפניך    משאת כפי מנחת-ערב

  שיתה יהוה שמרה לפי    נצרה על-דל שפתי

  אל-תט-לבי    לדבר רע

להתעולל עללות    ברשע—

את-אישים    פעלי-און

ובל-אלחם    במנעמיהם

  יהלמני צדיק חסד    ויוכיחני—

שמן ראש    אל-יני ראשי

כי-עוד ותפלתי    ברעותיהם

  נשמטו בידי-סלע שפטיהם    ושמעו אמרי כי נעמו

  כמו פלח ובקע בארץ—    נפזרו עצמינו לפי שאול

  כי אליך יהוה אדני עיני    בכה חסיתי אל-תער נפשי

  שמרני—מידי פח יקשו לי    ומקשות פעלי און

10   יפלו במכמריו רשעים    יחד אנכי עד-אעבור

Copyright information for Alep