Psalms 142

1  משכיל לדוד

בהיותו במערה    תפלה

2  קולי אל-יהוה אזעק    קולי אל-יהוה אתחנן

3  אשפך לפניו שיחי    צרתי לפניו אגיד

4  בהתעטף עלי רוחי—    ואתה ידעת נתיבתי

בארח-זו אהלך—    טמנו פח לי

5  הביט ימין וראה—    ואין-לי מכיר

אבד מנוס ממני    אין דורש לנפשי

6  זעקתי אליך    יהוה

אמרתי אתה מחסי    חלקי בארץ החיים

7  הקשיבה אל-רנתי—    כי-דלותי-מאד

הצילני מרדפי—    כי אמצו ממני

8  הוציאה ממסגר נפשי—    להודות את-שמך

בי יכתרו צדיקים—    כי תגמל עלי

Copyright information for Alep