Psalms 144

  לדוד  ברוך יהוה צורי—    המלמד ידי לקרב

אצבעותי    למלחמה

  חסדי ומצודתי    משגבי ומפלטי-לי

מגני ובו חסיתי    הרודד עמי תחתי

  יהוה—מה-אדם ותדעהו    בן-אנוש ותחשבהו

  אדם להבל דמה    ימיו כצל עובר

  יהוה הט-שמיך ותרד    גע בהרים ויעשנו

  ברוק ברק ותפיצם    שלח חציך ותהמם

  שלח ידיך ממרום    פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר

  אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

  אלהים—שיר חדש אשירה לך    בנבל עשור אזמרה-לך

10   הנותן תשועה למלכים    הפוצה את-דוד עבדו—מחרב רעה

11   פצני והצילני    מיד בני-נכר

אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

12   אשר בנינו כנטעים—    מגדלים בנעוריהם

בנותינו כזוית—    מחטבות תבנית היכל

13   מזוינו מלאים—    מפיקים מזן אל-זן

צאוננו מאליפות מרבבות—    בחוצותינו

14   אלופינו מסבלים    אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו

15   אשרי העם שככה לו    אשרי העם שיהוה אלהיו

Copyright information for Alep