Psalms 147

  הללו-יה

כי-טוב זמרה אלהינו—    כי-נעים נאוה תהלה

  בונה ירושלם יהוה    נדחי ישראל יכנס

  הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם

  מונה מספר לכוכבים    לכלם שמות יקרא

  גדול אדונינו ורב-כח    לתבונתו אין מספר

  מעודד ענוים יהוה    משפיל רשעים עדי-ארץ

  ענו ליהוה בתודה    זמרו לאלהינו בכנור

  המכסה שמים בעבים—    המכין לארץ מטר

המצמיח הרים    חציר

  נותן לבהמה לחמה    לבני ערב אשר יקראו

10   לא בגבורת הסוס יחפץ    לא-בשוקי האיש ירצה

11   רוצה יהוה את-יראיו—    את-המיחלים לחסדו

12   שבחי ירושלם את-יהוה    הללי אלהיך ציון

13   כי-חזק בריחי שעריך    ברך בניך בקרבך

14   השם-גבולך שלום    חלב חטים ישביעך

15   השלח אמרתו ארץ    עד-מהרה ירוץ דברו

16   הנתן שלג כצמר    כפור כאפר יפזר

17   משליך קרחו כפתים    לפני קרתו מי יעמד

18   ישלח דברו וימסם    ישב רוחו יזלו-מים

19   מגיד דברו ליעקב    חקיו ומשפטיו לישראל

20   לא עשה כן לכל-גוי—    ומשפטים בל-ידעום

הללו-יה

Copyright information for Alep