Psalms 147

1  הללו-יה

כי-טוב זמרה אלהינו—    כי-נעים נאוה תהלה

2  בונה ירושלם יהוה    נדחי ישראל יכנס

3  הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם

4  מונה מספר לכוכבים    לכלם שמות יקרא

5  גדול אדונינו ורב-כח    לתבונתו אין מספר

6  מעודד ענוים יהוה    משפיל רשעים עדי-ארץ

7  ענו ליהוה בתודה    זמרו לאלהינו בכנור

8  המכסה שמים בעבים—    המכין לארץ מטר

המצמיח הרים    חציר

9  נותן לבהמה לחמה    לבני ערב אשר יקראו

10  לא בגבורת הסוס יחפץ    לא-בשוקי האיש ירצה

11  רוצה יהוה את-יראיו—    את-המיחלים לחסדו

12  שבחי ירושלם את-יהוה    הללי אלהיך ציון

13  כי-חזק בריחי שעריך    ברך בניך בקרבך

14  השם-גבולך שלום    חלב חטים ישביעך

15  השלח אמרתו ארץ    עד-מהרה ירוץ דברו

16  הנתן שלג כצמר    כפור כאפר יפזר

17  משליך קרחו כפתים    לפני קרתו מי יעמד

18  ישלח דברו וימסם    ישב רוחו יזלו-מים

19  מגיד דברו ליעקב    חקיו ומשפטיו לישראל

20  לא עשה כן לכל-גוי—    ומשפטים בל-ידעום

הללו-יה

Copyright information for Alep