Psalms 148

1  הללו-יה

הללו את-יהוה מן-השמים    הללוהו במרומים

2  הללוהו כל-מלאכיו    הללוהו כל-צבאו

3  הללוהו שמש וירח    הללוהו כל-כוכבי אור

4  הללוהו שמי השמים    והמים אשר מעל השמים

5  יהללו את-שם יהוה    כי הוא צוה ונבראו

6  ויעמידם לעד לעולם    חק-נתן ולא יעבור

7  הללו את-יהוה מן-הארץ—    תנינים וכל-תהמות

8  אש וברד שלג וקיטור    רוח סערה עשה דברו

9  ההרים וכל-גבעות    עץ פרי וכל-ארזים

10  החיה וכל-בהמה    רמש וצפור כנף

11  מלכי-ארץ וכל-לאמים    שרים וכל-שפטי ארץ

12  בחורים וגם-בתולות    זקנים עם-נערים

13  יהללו את-שם יהוה—    כי-נשגב שמו לבדו

הודו    על-ארץ ושמים

14  וירם קרן לעמו    תהלה לכל-חסידיו—

לבני ישראל    עם קרבו

הללו-יה

Copyright information for Alep