Psalms 148

  הללו-יה

הללו את-יהוה מן-השמים    הללוהו במרומים

  הללוהו כל-מלאכיו    הללוהו כל-צבאו

  הללוהו שמש וירח    הללוהו כל-כוכבי אור

  הללוהו שמי השמים    והמים אשר מעל השמים

  יהללו את-שם יהוה    כי הוא צוה ונבראו

  ויעמידם לעד לעולם    חק-נתן ולא יעבור

  הללו את-יהוה מן-הארץ—    תנינים וכל-תהמות

  אש וברד שלג וקיטור    רוח סערה עשה דברו

  ההרים וכל-גבעות    עץ פרי וכל-ארזים

10   החיה וכל-בהמה    רמש וצפור כנף

11   מלכי-ארץ וכל-לאמים    שרים וכל-שפטי ארץ

12   בחורים וגם-בתולות    זקנים עם-נערים

13   יהללו את-שם יהוה—    כי-נשגב שמו לבדו

הודו    על-ארץ ושמים

14   וירם קרן לעמו    תהלה לכל-חסידיו—

לבני ישראל    עם קרבו

הללו-יה

Copyright information for Alep