Psalms 149

  הללו-יה

שירו ליהוה שיר חדש    תהלתו בקהל חסידים

  ישמח ישראל בעשיו    בני-ציון יגילו במלכם

  יהללו שמו במחול    בתף וכנור יזמרו-לו

  כי-רוצה יהוה בעמו    יפאר ענוים בישועה

  יעלזו חסידים בכבוד    ירננו על-משכבותם

  רוממות אל בגרונם    וחרב פיפיות בידם

  לעשות נקמה בגוים    תוכחות בלאמים

  לאסר מלכיהם בזקים    ונכבדיהם בכבלי ברזל

  לעשות בהם משפט כתוב—    הדר הוא לכל-חסידיו

הללו-יה

Copyright information for Alep