Psalms 149

1  הללו-יה

שירו ליהוה שיר חדש    תהלתו בקהל חסידים

2  ישמח ישראל בעשיו    בני-ציון יגילו במלכם

3  יהללו שמו במחול    בתף וכנור יזמרו-לו

4  כי-רוצה יהוה בעמו    יפאר ענוים בישועה

5  יעלזו חסידים בכבוד    ירננו על-משכבותם

6  רוממות אל בגרונם    וחרב פיפיות בידם

7  לעשות נקמה בגוים    תוכחות בלאמים

8  לאסר מלכיהם בזקים    ונכבדיהם בכבלי ברזל

9  לעשות בהם משפט כתוב—    הדר הוא לכל-חסידיו

הללו-יה

Copyright information for Alep