Psalms 15

  מזמור לדוד    יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך

  הולך תמים ופעל צדק    ודבר אמת בלבבו

  לא-רגל על-לשנו—לא-עשה לרעהו רעה    וחרפה לא-נשא על-קרבו

  נבזה בעיניו נמאס—    ואת-יראי יהוה יכבד

נשבע להרע    ולא ימר

  כספו לא-נתן בנשך—    ושחד על-נקי לא לקח

עשה-אלה—    לא ימוט לעולם

Copyright information for Alep