Psalms 16

1  מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך

2  אמרת ליהוה אדני אתה    טובתי בל-עליך

3  לקדושים אשר-בארץ המה    ואדירי כל-חפצי-בם

4  ירבו עצבותם    אחר מהרו

בל-אסיך נסכיהם מדם    ובל-אשא את-שמותם על-שפתי

5  יהוה מנת-חלקי וכוסי—    אתה תומיך גורלי

6  חבלים נפלו-לי בנעמים    אף-נחלת שפרה עלי

7  אברך—את-יהוה אשר יעצני    אף-לילות יסרוני כליותי

8  שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט

9  לכן שמח לבי—ויגל כבודי    אף-בשרי ישכן לבטח

10  כי לא-תעזב נפשי לשאול    לא-תתן חסידך לראות שחת

11  תודיעני    ארח חיים

שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

Copyright information for Alep