Psalms 19

1  למנצח מזמור לדוד

2  השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע

3  יום ליום יביע אמר    ולילה ללילה יחוה-דעת

4  אין-אמר ואין דברים    בלי נשמע קולם

5  בכל-הארץ יצא קום    ובקצה תבל מליהם

לשמש    שם-אהל בהם

6  והוא—כחתן יצא מחפתו    ישיש כגבור לרוץ ארח

7  מקצה השמים מוצאו—ותקופתו על-קצותם    ואין נסתר מחמתו

8  תורת יהוה תמימה משיבת נפש    עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי

9  פקודי יהוה ישרים משמחי-לב    מצות יהוה ברה מאירת עינים

10  יראת יהוה טהורה—עומדת לעד    משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו

11  הנחמדים—מזהב ומפז רב    ומתוקים מדבש ונפת צופים

12  גם-עבדך נזהר בהם    בשמרם עקב רב

13  שגיאות מי-יבין    מנסתרות נקני

14  גם מזדים חשך עבדך—    אל-ימשלו-בי אז איתם

ונקיתי    מפשע רב

15  יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי    לפניך

יהוה    צורי וגאלי

Copyright information for Alep