Psalms 19

  למנצח מזמור לדוד

  השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע

  יום ליום יביע אמר    ולילה ללילה יחוה-דעת

  אין-אמר ואין דברים    בלי נשמע קולם

  בכל-הארץ יצא קום    ובקצה תבל מליהם

לשמש    שם-אהל בהם

  והוא—כחתן יצא מחפתו    ישיש כגבור לרוץ ארח

  מקצה השמים מוצאו—ותקופתו על-קצותם    ואין נסתר מחמתו

  תורת יהוה תמימה משיבת נפש    עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי

  פקודי יהוה ישרים משמחי-לב    מצות יהוה ברה מאירת עינים

10   יראת יהוה טהורה—עומדת לעד    משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו

11   הנחמדים—מזהב ומפז רב    ומתוקים מדבש ונפת צופים

12   גם-עבדך נזהר בהם    בשמרם עקב רב

13   שגיאות מי-יבין    מנסתרות נקני

14   גם מזדים חשך עבדך—    אל-ימשלו-בי אז איתם

ונקיתי    מפשע רב

15   יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי    לפניך

יהוה    צורי וגאלי

Copyright information for Alep