Psalms 2

1  למה רגשו גוים    ולאמים יהגו-ריק

2  יתיצבו מלכי-ארץ—    ורוזנים נוסדו-יחד

על-יהוה    ועל-משיחו

3  ננתקה את-מוסרותימו    ונשליכה ממנו עבתימו

4  יושב בשמים ישחק    אדני ילעג-למו

5  אז ידבר אלימו באפו    ובחרונו יבהלמו

6  ואני נסכתי מלכי    על-ציון הר-קדשי

7  אספרה אל-חק    יהוה אמר אלי בני אתה—אני היום ילדתיך

8  שאל ממני—ואתנה גוים נחלתך    ואחזתך אפסי-ארץ

9  תרעם בשבט ברזל    ככלי יוצר תנפצם

10  ועתה מלכים השכילו    הוסרו שפטי ארץ

11  עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה

12  נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך—    כי-יבער כמעט אפו

אשרי    כל-חוסי בו

Copyright information for Alep