Psalms 2

  למה רגשו גוים    ולאמים יהגו-ריק

  יתיצבו מלכי-ארץ—    ורוזנים נוסדו-יחד

על-יהוה    ועל-משיחו

  ננתקה את-מוסרותימו    ונשליכה ממנו עבתימו

  יושב בשמים ישחק    אדני ילעג-למו

  אז ידבר אלימו באפו    ובחרונו יבהלמו

  ואני נסכתי מלכי    על-ציון הר-קדשי

  אספרה אל-חק    יהוה אמר אלי בני אתה—אני היום ילדתיך

  שאל ממני—ואתנה גוים נחלתך    ואחזתך אפסי-ארץ

  תרעם בשבט ברזל    ככלי יוצר תנפצם

10   ועתה מלכים השכילו    הוסרו שפטי ארץ

11   עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה

12   נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך—    כי-יבער כמעט אפו

אשרי    כל-חוסי בו

Copyright information for Alep