Psalms 21

  למנצח מזמור לדוד

  יהוה בעזך ישמח-מלך    ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד

  תאות לבו נתתה לו    וארשת שפתיו בל-מנעת סלה

  כי-תקדמנו ברכות טוב    תשית לראשו עטרת פז

  חיים שאל ממך—נתתה לו    ארך ימים עולם ועד

  גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו

  כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך

  כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט

  תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך

10   תשיתמו כתנור אש—    לעת פניך

יהוה באפו יבלעם    ותאכלם אש

11   פרימו מארץ תאבד    וזרעם מבני אדם

12   כי-נטו עליך רעה    חשבו מזמה בל-יוכלו

13   כי תשיתמו שכם    במיתריך תכונן על-פניהם

14   רומה יהוה בעזך    נשירה ונזמרה גבורתך

Copyright information for Alep