Psalms 21

1  למנצח מזמור לדוד

2  יהוה בעזך ישמח-מלך    ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד

3  תאות לבו נתתה לו    וארשת שפתיו בל-מנעת סלה

4  כי-תקדמנו ברכות טוב    תשית לראשו עטרת פז

5  חיים שאל ממך—נתתה לו    ארך ימים עולם ועד

6  גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו

7  כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך

8  כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט

9  תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך

10  תשיתמו כתנור אש—    לעת פניך

יהוה באפו יבלעם    ותאכלם אש

11  פרימו מארץ תאבד    וזרעם מבני אדם

12  כי-נטו עליך רעה    חשבו מזמה בל-יוכלו

13  כי תשיתמו שכם    במיתריך תכונן על-פניהם

14  רומה יהוה בעזך    נשירה ונזמרה גבורתך

Copyright information for Alep