Psalms 22

  למנצח על-אילת השחר    מזמור לדוד

  אלי אלי למה עזבתני    רחוק מישועתי דברי שאגתי

  אלהי—אקרא יומם ולא תענה    ולילה ולא-דמיה לי

  ואתה קדוש—    יושב תהלות ישראל

  בך בטחו אבתינו    בטחו ותפלטמו

  אליך זעקו ונמלטו    בך בטחו ולא-בושו

  ואנכי תולעת ולא-איש    חרפת אדם ובזוי עם

  כל-ראי ילעגו לי    יפטירו בשפה יניעו ראש

  גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו

10   כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי

11   עליך השלכתי מרחם    מבטן אמי אלי אתה

12   אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה    כי-אין עוזר

13   סבבוני פרים רבים    אבירי בשן כתרוני

14   פצו עלי פיהם    אריה טרף ושאג

15   כמים נשפכתי—    והתפרדו כל-עצמותי

היה לבי כדונג    נמס בתוך מעי

16   יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי    ולעפר-מות תשפתני

17   כי סבבוני כלבים    עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

18   אספר כל-עצמותי    המה יביטו יראו-בי

19   יחלקו בגדי להם    ועל-לבושי יפילו גורל

20   ואתה יהוה אל-תרחק    אילותי לעזרתי חושה

21   הצילה מחרב נפשי    מיד-כלב יחידתי

22   הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני

23   אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך

24   יראי יהוה הללוהו—    כל-זרע יעקב כבדוהו

וגורו ממנו    כל-זרע ישראל

25   כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני—    ולא-הסתיר פניו ממנו

ובשועו אליו    שמע

26   מאתך תהלתי    בקהל רב—נדרי אשלם נגד יראיו

27   יאכלו ענוים וישבעו—    יהללו יהוה דרשיו

יחי לבבכם    לעד

28   יזכרו וישבו אל-יהוה—    כל-אפסי-ארץ

וישתחוו לפניך    כל-משפחות גוים

29   כי ליהוה המלוכה    ומשל בגוים

30   אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ—    לפניו יכרעו כל-יורדי עפר

ונפשו    לא חיה

31   זרע יעבדנו    יספר לאדני לדור

32   יבאו ויגידו צדקתו    לעם נולד כי עשה

Copyright information for Alep