Psalms 22

1  למנצח על-אילת השחר    מזמור לדוד

2  אלי אלי למה עזבתני    רחוק מישועתי דברי שאגתי

3  אלהי—אקרא יומם ולא תענה    ולילה ולא-דמיה לי

4  ואתה קדוש—    יושב תהלות ישראל

5  בך בטחו אבתינו    בטחו ותפלטמו

6  אליך זעקו ונמלטו    בך בטחו ולא-בושו

7  ואנכי תולעת ולא-איש    חרפת אדם ובזוי עם

8  כל-ראי ילעגו לי    יפטירו בשפה יניעו ראש

9  גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו

10  כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי

11  עליך השלכתי מרחם    מבטן אמי אלי אתה

12  אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה    כי-אין עוזר

13  סבבוני פרים רבים    אבירי בשן כתרוני

14  פצו עלי פיהם    אריה טרף ושאג

15  כמים נשפכתי—    והתפרדו כל-עצמותי

היה לבי כדונג    נמס בתוך מעי

16  יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי    ולעפר-מות תשפתני

17  כי סבבוני כלבים    עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

18  אספר כל-עצמותי    המה יביטו יראו-בי

19  יחלקו בגדי להם    ועל-לבושי יפילו גורל

20  ואתה יהוה אל-תרחק    אילותי לעזרתי חושה

21  הצילה מחרב נפשי    מיד-כלב יחידתי

22  הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני

23  אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך

24  יראי יהוה הללוהו—    כל-זרע יעקב כבדוהו

וגורו ממנו    כל-זרע ישראל

25  כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני—    ולא-הסתיר פניו ממנו

ובשועו אליו    שמע

26  מאתך תהלתי    בקהל רב—נדרי אשלם נגד יראיו

27  יאכלו ענוים וישבעו—    יהללו יהוה דרשיו

יחי לבבכם    לעד

28  יזכרו וישבו אל-יהוה—    כל-אפסי-ארץ

וישתחוו לפניך    כל-משפחות גוים

29  כי ליהוה המלוכה    ומשל בגוים

30  אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ—    לפניו יכרעו כל-יורדי עפר

ונפשו    לא חיה

31  זרע יעבדנו    יספר לאדני לדור

32  יבאו ויגידו צדקתו    לעם נולד כי עשה

Copyright information for Alep