Psalms 24

1  לדוד מזמור

ליהוה הארץ ומלואה    תבל וישבי בה

2  כי-הוא על-ימים יסדה    ועל-נהרות יכוננה

3  מי-יעלה בהר-יהוה    ומי-יקום במקום קדשו

4  נקי כפים    ובר-לבב

אשר לא-נשא לשוא נפשי    ולא נשבע למרמה

5  ישא ברכה מאת יהוה    וצדקה מאלהי ישעו

6  זה דור דרשו    מבקשי פניך יעקב סלה

7  שאו שערים ראשיכם    והנשאו פתחי עולם

ויבוא    מלך הכבוד

8  מי זה    מלך הכבוד

יהוה עזוז וגבור    יהוה גבור מלחמה

9  שאו שערים ראשיכם    ושאו פתחי עולם

ויבא    מלך הכבוד

10  מי הוא זה    מלך הכבוד

יהוה צבאות—    הוא מלך הכבוד סלה

Copyright information for Alep