Psalms 26

1  לדוד  שפטני יהוה—    כי-אני בתמי הלכתי

וביהוה בטחתי    לא אמעד

2  בחנני יהוה ונסני    צרופה (צרפה) כליותי ולבי

3  כי-חסדך לנגד עיני    והתהלכתי באמתך

4  לא-ישבתי עם-מתי-שוא    ועם נעלמים לא אבוא

5  שנאתי קהל מרעים    ועם-רשעים לא אשב

6  ארחץ בנקיון כפי    ואסבבה את-מזבחך יהוה

7  לשמע בקול תודה    ולספר כל-נפלאותיך

8  יהוה—אהבתי מעון ביתך    ומקום משכן כבודך

9  אל-תאסף עם-חטאים נפשי    ועם-אנשי דמים חיי

10  אשר-בידיהם זמה    וימינם מלאה שחד

11  ואני בתמי אלך    פדני וחנני

12  רגלי עמדה במישור    במקהלים אברך יהוה

Copyright information for Alep