Psalms 26

  לדוד  שפטני יהוה—    כי-אני בתמי הלכתי

וביהוה בטחתי    לא אמעד

  בחנני יהוה ונסני    צרופה (צרפה) כליותי ולבי

  כי-חסדך לנגד עיני    והתהלכתי באמתך

  לא-ישבתי עם-מתי-שוא    ועם נעלמים לא אבוא

  שנאתי קהל מרעים    ועם-רשעים לא אשב

  ארחץ בנקיון כפי    ואסבבה את-מזבחך יהוה

  לשמע בקול תודה    ולספר כל-נפלאותיך

  יהוה—אהבתי מעון ביתך    ומקום משכן כבודך

  אל-תאסף עם-חטאים נפשי    ועם-אנשי דמים חיי

10   אשר-בידיהם זמה    וימינם מלאה שחד

11   ואני בתמי אלך    פדני וחנני

12   רגלי עמדה במישור    במקהלים אברך יהוה

Copyright information for Alep