Psalms 28

  לדוד אליך יהוה אקרא—    צורי אל-תחרש ממני

פן-תחשה ממני    ונמשלתי עם-יורדי בור

  שמע קול תחנוני    בשועי אליך

בנשאי ידי    אל-דביר קדשך

  אל-תמשכני עם-רשעים    ועם-פעלי-און

דברי שלום עם-רעיהם    ורעה בלבבם

  תן-להם כפעלם    וכרע מעלליהם

כמעשה ידיהם תן להם    השב גמולם להם

  כי לא יבינו אל-פעלת יהוה—    ואל-מעשה ידיו

יהרסם    ולא יבנם

  ברוך יהוה    כי-שמע קול תחנוני

  יהוה עזי ומגני—    בו בטח לבי ונעזרתי

ויעלז לבי    ומשירי אהודנו

  יהוה עז-למו    ומעוז ישועות משיחו הוא

  הושיעה את-עמך—    וברך את-נחלתך

ורעם ונשאם    עד-העולם

Copyright information for Alep