Psalms 3

1  מזמור לדוד    בברחו מפני אבשלום בנו

2  יהוה מה-רבו צרי    רבים קמים עלי

3  רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה

4  ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי

5  קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה

6  אני שכבתי ואישנה    הקיצותי—כי יהוה יסמכני

7  לא-אירא מרבבות עם—    אשר סביב שתו עלי

8  קומה יהוה הושיעני אלהי—    כי-הכית את-כל-איבי לחי

שני רשעים    שברת

9  ליהוה הישועה    על-עמך ברכתך סלה

Copyright information for Alep