Psalms 3

  מזמור לדוד    בברחו מפני אבשלום בנו

  יהוה מה-רבו צרי    רבים קמים עלי

  רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה

  ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי

  קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה

  אני שכבתי ואישנה    הקיצותי—כי יהוה יסמכני

  לא-אירא מרבבות עם—    אשר סביב שתו עלי

  קומה יהוה הושיעני אלהי—    כי-הכית את-כל-איבי לחי

שני רשעים    שברת

  ליהוה הישועה    על-עמך ברכתך סלה

Copyright information for Alep