Psalms 30

  מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד

  ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי

  יהוה אלהי—    שועתי אליך ותרפאני

  יהוה—העלית מן-שאול נפשי    חייתני מיורדי- (מירדי-) בור

  זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו

  כי רגע באפו—    חיים ברצונו

בערב ילין בכי    ולבקר רנה

  ואני אמרתי בשלוי—    בל-אמוט לעולם

  יהוה—    ברצונך העמדתה להררי-עז

הסתרת פניך    הייתי נבהל

  אליך יהוה אקרא    ואל-אדני אתחנן

10   מה-בצע בדמי    ברדתי אל-שחת

היודך עפר    היגיד אמתך

11   שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי

12   הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה

13   למען יזמרך כבוד—    ולא ידם

יהוה אלהי    לעולם אודך

Copyright information for Alep