Psalms 32

1  לדוד משכיל    אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה

2  אשרי אדם—לא יחשב יהוה לו עון    ואין ברוחו רמיה

3  כי-החרשתי בלו עצמי—    בשאגתי כל-היום

4  כי יומם ולילה—    תכבד עלי ידך

נהפך לשדי—    בחרבני קיץ סלה

5  חטאתי אודיעך    ועוני לא-כסיתי—

אמרתי    אודה עלי פשעי ליהוה

ואתה נשאת עון חטאתי    סלה

6  על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך—    לעת מצא

רק לשטף מים רבים—    אליו לא יגיעו

7  אתה סתר לי—    מצר תצרני

רני פלט    תסובבני סלה

8  אשכילך ואורך—בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני

9  אל-תהיו כסוס כפרד—    אין הבין

במתג-ורסן עדיו לבלום    בל קרב אליך

10  רבים מכאובים לרשע    והבוטח ביהוה—חסד יסובבנו

11  שמחו ביהוה וגילו צדיקים    והרנינו כל-ישרי-לב

Copyright information for Alep