Psalms 32

  לדוד משכיל    אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה

  אשרי אדם—לא יחשב יהוה לו עון    ואין ברוחו רמיה

  כי-החרשתי בלו עצמי—    בשאגתי כל-היום

  כי יומם ולילה—    תכבד עלי ידך

נהפך לשדי—    בחרבני קיץ סלה

  חטאתי אודיעך    ועוני לא-כסיתי—

אמרתי    אודה עלי פשעי ליהוה

ואתה נשאת עון חטאתי    סלה

  על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך—    לעת מצא

רק לשטף מים רבים—    אליו לא יגיעו

  אתה סתר לי—    מצר תצרני

רני פלט    תסובבני סלה

  אשכילך ואורך—בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני

  אל-תהיו כסוס כפרד—    אין הבין

במתג-ורסן עדיו לבלום    בל קרב אליך

10   רבים מכאובים לרשע    והבוטח ביהוה—חסד יסובבנו

11   שמחו ביהוה וגילו צדיקים    והרנינו כל-ישרי-לב

Copyright information for Alep