Psalms 33

1  רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה

2  הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו

3  שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה

4  כי-ישר דבר-יהוה    וכל-מעשהו באמונה

5  אהב צדקה ומשפט    חסד יהוה מלאה הארץ

6  בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם

7  כנס כנד מי הים    נתן באוצרות תהומות

8  ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל

9  כי הוא אמר ויהי    הוא-צוה ויעמד

10  יהוה הפיר עצת-גוים    הניא מחשבות עמים

11  עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר

12  אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו    העם בחר לנחלה לו

13  משמים הביט יהוה    ראה את-כל-בני האדם

14  ממכון-שבתו השגיח—    אל כל-ישבי הארץ

15  היצר יחד לבם    המבין אל-כל-מעשיהם

16  אין-המלך נושע ברב-חיל    גבור לא-ינצל ברב-כח

17  שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט

18  הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו

19  להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב

20  נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא

21  כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו

22  יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך

Copyright information for Alep