Psalms 33

  רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה

  הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו

  שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה

  כי-ישר דבר-יהוה    וכל-מעשהו באמונה

  אהב צדקה ומשפט    חסד יהוה מלאה הארץ

  בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם

  כנס כנד מי הים    נתן באוצרות תהומות

  ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל

  כי הוא אמר ויהי    הוא-צוה ויעמד

10   יהוה הפיר עצת-גוים    הניא מחשבות עמים

11   עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר

12   אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו    העם בחר לנחלה לו

13   משמים הביט יהוה    ראה את-כל-בני האדם

14   ממכון-שבתו השגיח—    אל כל-ישבי הארץ

15   היצר יחד לבם    המבין אל-כל-מעשיהם

16   אין-המלך נושע ברב-חיל    גבור לא-ינצל ברב-כח

17   שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט

18   הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו

19   להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב

20   נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא

21   כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו

22   יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך

Copyright information for Alep